De International Christian Embassy Jerusalem, afdeling Nederland (ICEJ) is een geregistreerde stichting en heeft een bestuur dat toeziet op de uitvoering en het beleid van de organisatie conform de statuten van de organisatie.

Bestuursleden

 • drs. Jacob Keegstra, bestuursvoorzitter
 • Anke Marth Jurg-Hoekstra, secretaris
 • Willem Altena, penningmeester
 • Jan Posthumus

Comité van Aanbeveling:

 • G. Hobelman, eigenaar-directeur van De Betteld Group
 • J. Voordewind, voormalig 2e Kamerlid ChristenUnie en ontwikkelingswerker
Leden bestuur ICEJ Nederland, april 2022
Van links naar rechts: Jan Posthumus, Anke Marth Jurg, Jacob Keegstra en Willem Altena

Kamer van Koophandel

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting International Christian Embassy Jerusalem, afd. Nederland
Verkorte naam: I.C.E.J. afd Nederland, of:  ICEJ Nederland
Statutaire zetel: Baarn, oprichting 26-06-1984
Akte laatste statutenwijziging: 09-01-2007

Adres: Postbus 40180, 8004 DD, Zwolle
Telefoon: 038-7501283

Domeinnaam: www.icej.nl
Email: info@icej.nl

IBANNL39INGB 0000 0026 16
KvK-nummer: 41189031

ANBI

ICEJ Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aftrekbaar van de belasting. Ons RSIN-nummer is 006765117. Wilt u dit zelf controleren bij de Belastingdienst, zoek dan naar Stichting International Christian Embassy Jerusalem, afd. Nederland.

Visie en missie

De ICEJ heeft als visie, missie en doelstelling om christenen te verbinden met Israël en om uiting te geven aan onze zorg voor het Joodse volk, op basis van de Bijbelse opdracht: “Troost, troost mijn volk, zegt uw God. ” (Jesaja 40:1)

Onderwijs
Om een centrum te zijn waar christenen een Bijbelse visie kunnen ontwikkelen over Israël en over de verbondenheid met Israël. “Bedenkt dat gij vroeger zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft.” (Efeze 2: 12-14)

Gebed
Om christenen aan te sporen te bidden voor de vrede van Jeruzalem, het land Israël en het Joodse volk. “Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.” (Jesaja 62:6-7)

Zegen
Om de christelijke kerken, leiders en organisaties te stimuleren om effectief invloed uit te oefenen in hun landen met betrekking tot Israël en het Joodse volk. “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” (Genesis 12:1-3)

Inzameling/Aliyah
Om deel uit te maken van Gods grote plan de Joden terug te brengen naar Israël. “Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden.” (Jesaja 49:22)

Hulp
Om hulp te bieden middels projecten in Israël, zodat alle inwoners er baat bij hebben.
“Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” (Mattheüs 25:40)

Verzoening
Om bruggen te slaan tot verzoening tussen Jood en Arabier. “Gezegend zij mijn volk, Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël.” (Jesaja 19:25)

Viering
De ICEJ organisieert het jaarlijkse Loofhuttenfeest-congres in Jeruzalem.

Voorlichting
Om christenen informatie te verschaffen over de situatie in het Land, zodat gebeurtenissen in de wereld gezien kunnen worden vanuit Gods Woord. “Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen; want uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin. Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid.” (Psalm 102:14-17)

Jaarlijkse activiteiten

 • Spreekbeurten in Kerken/Gemeentes in Nederland
 • Stands op diverse conferenties
 • Organiseren van tournees in Nederland
 • Organiseren van reis naar het Loofhuttenfeest
 • Fundraising voor ICEJ-projecten in Israël
 • Organiseren van Israëlconferentie
 • Nieuwsbrief ICEJ
 • Website en email ICEJ
 • Overleg met Israël-organisaties

Beloningsbeleid
Deze stichting heeft als doel om Israël te ondersteunen in woord en daad. Aan de leden van het bestuur kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van het bestuur op vertoon van de bewijsstukken vergoed.