Vasten van Esther

Dit is informatie en een hulpmiddel tijdens drie Esther-vasten dagen. Deze 3 dagen zijn een onderdeel van een periode waarin wereldwijd werd opgeroepen tot een Ester-vasten. Wil je hierover meer weten, ga dan naar onze speciale pagina. We willen niemand iets opleggen, vul het vasten in zoals het kan, het is een afspraak die je zelf met God maakt.

Woensdag 1 november bidden en vasten voor de vrijlating van de gijzelaars

Vandaag lezen we hoe Esthers keuze om te vasten de geschiedenis veranderde, nadat haar oom Mordechai tegen haar heeft gezegd: ’Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze…’, waarop Esther reageerde met die veelzeggende uitspraak:

Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. (Esther 4:16)

Gebedspunten voor deze dag:

 • Bid voor de gijzelaars in hun benarde situatie en dat ze vrij komen.
 • Bid voor Emma & Yuli ( 3 jaar) voor Eitan (12 jaar) voor Amelia (5 jaar) en Kfir (9 maanden) en al die anderen die door Hamas zijn ontvoerd.
 • Bid voor de IDF-soldaten die er alles aan doen om de gijzelaars naar huis terug te brengen – dit is hun uiteindelijke doel. IDF-soldaten vechten op dit moment in het veld om dit doel te bereiken.
 • Bid dat de bemiddelingsgesprekken over de vrijlating van de gijzelaars succes zal hebben.
 • Bid voor premier Netanyahu om de juiste beslissingen hierin te nemen, ook n.a.v. van een gesprek met families van de gijzelaars om in ruil voor de vrijlating alle Palestijnse gevangenen in Israël vrij te laten.


Donderdag 2 november bidden en vasten voor een terugkeer naar God

Vandaag kijken we naar het volgende grote Bijbelse voorbeeld van herstel door vasten in het boek Ezra. In hoofdstuk 8 vinden we een interessante situatie.

We hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over al wie Hem zoeken, maar Zijn kracht en Zijn toorn is over al wie Hem verlaten. Wij vastten en verzochten onze God hierom, en Hij liet Zich door ons verbidden. (Ezra 8:21-23)

In vers 31 vinden we de historische vervulling van hun missie:

Vervolgens braken wij op van de rivier Ahava op de twaalfde van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan, en de hand van onze God was over ons en Hij redde ons uit de hand van de vijand en van de struikrover op de weg. (Ezra 8:31)

Gebedspunten voor deze dag:

 • Bid dat Hij een schild voor Zijn volk zal zijn.
 • Bid dat de diepe wonden genezen zullen worden.
 • Bid voor de komst van de Vredevorst en dat velen een openbaring van Zijn liefde zullen ontvangen.
 • Bid dat ze vanuit deze oorlog zich tot de Eeuwige terug zullen keren en het uit gaan roepen: Gezegend is HIJ die komt in de naam des HEREN.
 • Bid dat Hij het volk zal redden uit de handen van Hamas, Hezbollah, Islamitische Jihad, Iran en Rusland die allen de geest van Amelek vertegenwoordigen.

Vrijdag 3 november bidden en vasten voor ons eigen land

Op deze laatste dag een voorbeeld van hoe vasten de geschiedenis heeft veranderd, als we kijken naar het Bijbelboek Joël. Joël is de profeet van de latere uitstorting, de late regen, oftewel van het grote herstel. Zo eiste Joël ook de medewerking van Gods volk. Drie keer riep de profeet op tot bidden en vasten.

Als eerste zei Joël:
Kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen… (Joël 1:14)

Daarna verklaarde hij:
Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. (Joël 2:12)

Als laatste zei hij:
Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen… (Joël 2:15-16)

Gebedspunten voor deze dag:

 • Bid voor de Joodse gemeenschap in ons land nu na de afgelopen 2 weken vanwege Pro-Palestijnse demonstraties blijkt dat er voor Joden in Europa en ook Nederland geen plaats meer is.
 • Bid dat met name de linkse partijen in de 2e Kamer een halt wordt toegeroepen die de leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ goedkeuren.
 • Bid dat in het deze week aangevraagde spoeddebat in de 2e Kamer een Pro-Israël geluid zal klinken zodat kiezers bij de komende 2e Kamerverkiezingen een politieke keuze kunnen maken op partijen die 100% achter Israël staan.
 • Bid dat de kerken en gemeentes in Nederland niet langer zullen zwijgen maar kleur gaan bekennen.
 • Bid dat kerken en gemeentes het profetisch Woord zullen gaan verkondigen en dat ze naast het volk van God gaan staan.
 • Bid dat de Pro-Palestijnse demonstraties zullen verstommen.

Door gebedscoördinator en bestuurslid ICEJ Jan Posthumus

Gezamenlijk afsluiting op 3 november 19.00-20.00

Graag willen we het vasten gezamenlijk afsluiten via Teams bijeenkomst op vrijdag 3 november, van 19.00-20.00 uur. Van harte welkom om met elkaar ervaringen te delen en te bidden.