Op de boekentafel tijdens lezingen liggen o.a. boeken die uitgegeven zijn door ICEJ Nederland. Hier volgt een overzicht van boeken die te bestellen zijn. Dat kan via het bestelformulier; de factuur wordt met het boek meegezonden.

Hoe denken wij?

Hoe denken wij?

Geschreven door Jacob Keegstra, prijs € 15,00
Ons denken wordt beïnvloed door de cultuur waarin wij opgroeien. Dit zijn vaak onbewuste processen. Ik wil je meenemen in twee manieren van denken. Beide hebben verschillende uitgangspunten die onze cultuur en ons denken bepalen.
Dit boek bestaat uit twee delen, namelijk het denken vanuit de Bijbel tegenover het gebruikelijke denken in onze Westerse cultuur. Eerst wordt het Bijbelse ofwel het Hebreeuwse denken uitgewerkt, door middel van de Hebreeuwse visie op taal, natuur, cultuur en vervolgens tijd en feesten. Daarna komt het denken binnen onze cultuur aan bod, met haar grondslag in het Griekse denken. Dit wordt uitgewerkt in de verschillende fasen van haar ontwikkeling. Haar ideeën werken onbewust door in ons geestelijk leven. Wij gebruiken als christenen beide denkwijzen vaak door elkaar. In de Bijbel worden we opgeroepen om vernieuwd te worden in ons denken. Laat je inspireren en uitdagen door dit boek.

Gods Woord is één

Gods woord is een

Geschreven door Jacob Keegstra, prijs € 15,00
Zoals God de Schepper is van hemel en aarde, is ook Zijn Woord één grote schepping. Dit boek wil de compositie en de schoonheid van Gods Woord laten zien. In ieder Bijbelgedeelte zijn het begin en het einde van belang. Die geven als het ware een kader aan waarbinnen God iets duidelijk wil maken. Zoals Jezus zei: Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.
In de opbouw van Gods Woord draait het – naast het begin en het einde – vooral om het centrum. Dat middelpunt geeft de centrale boodschap van God weer. Aan de hand van de Hebreeuwse compositie wordt u meegenomen langs de Wet, Profeten en Geschriften. Deze vormen een samenhang met de Evangeliën, Brieven en Openbaring. Zijn Woord is één, zoals God Zelf één is.

Gods profetische feesten

Gods profetische feesten

Geschreven door Jacob Keegstra. De Nederlandse uitgave is uitverkocht. De Engelse en de Duitse vertalingen van dit boek zijn wel verkrijgbaar. Prijs € 12,50
In de opdracht om bepaalde feesten te vieren plaatste God Israël en de gelovigen uit de volkeren in een cirkel van heden, verleden en toekomst. Jezus gaf bij het avondmaal de opdracht te gedenken wat tweeduizend jaar geleden op Golgotha gebeurde en dat Hij in de toekomst opnieuw deze maaltijd zal houden in zijn Koninkrijk. Dit boek geeft uitleg over de profetische betekenis van de voorjaars- en de najaarsfeesten uit de Bijbel.

Een jaar van zegeningen voor Jeruzalem

een jaar van zegeningen

Geschreven door door Petra van der Zande, prijs € 10,00
Voor elke dag een een gedeelte uit het Woord van God, verzameld door Petra van der Zande. Dit is boek is heel goed te gebruiken om de bijbelteksten te  proclameren.


Israëlische feesten, gedenkdagen en evenementen

Israelsiche feesten gedenkdagen en evenementen

Geschreven door Petra van der Zande, prijs € 18,00
Dit is een gids over de Joodse feesten, gedenkdagen en evenementen in Israël. Het geeft een uitleg waarom, wanneer en hoe deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in Bijbelse tijden en hoe het vandaag in Israël gevierd wordt. Het leren over de cultuur van het Joodse volk zal hopelijk resulteren in een grotere liefde voor Gods Woord.

Familie van Abraham

Familie van Abraham

Geschreven door Viktor Schlatter, prijs € 9,95
Het ontdekken van de kerk in het hart van Israël geschreven door Viktor Schlatter. De Bijbel spreekt voortdurend over het feit dat jood en gelovigen uit de volken tezamen de familie van God vormen. Victor Schlatter was atoomwetenschapper, maar eind jaren vijftig veranderde hij van loopbaan en ging linguïstiek studeren. Hij en zijn vrouw Elsie verhuisden naar Papoea-Nieuw-Guinea en vertaalden delen van de Bijbel in de Angel Heneng-taal en stichten een kerk met meer dan 85 gemeenten.