Afgelopen weekend kwamen enkele honderden christenen samen met Joodse functionarissen en gasten bijeen in Bazel, op dezelfde locatie van het toenmalige Stadt Casino, waar 125 jaar geleden het Eerste Zionistische Congres werd gehouden. Het was op deze locatie dat Theodor Herzl in augustus 1897 een ontmoeting had met zionistische leiders van Joodse gemeenschappen om een toekomstige staat Israël te plannen.

ICEJ Nederland: Jacob en Hennie Keegstra op 125 jaar Zionisten congres in Basel

De leiding van ICEJ-Zwitserland van René Emmenegger organiseerde de bijeenkomst, die begon met drie dagen van evenementen ter ere van 125 jaar sinds het Eerste Zionistische Congres. René Emmenegger slaagde erin een verbazingwekkend tapijt van sprekers met een Joodse achtergrond en zowel de belangrijkste als vrije kerken van Zwitserland samen te brengen, die samen een krachtige boodschap van steun en vriendschap naar de Joodse Staat brachten.

ICEJ President, Dr. Jürgen Bühler opende de conferentie en verschillende experts op het gebied van Herzl en de zionistische beweging spraken ook, voordat ICEJ Vice President of International Affairs, Dr. Mojmir Kallus de slottoespraak hield. “Precies 51 jaar daarna op deze conferentie werd in deze zaal de staat Israël geboren en vond het wonder van deze conferentie in Bazel plaats. Ik geloof dat je vandaag kunt zeggen dat die grondleggers van de staat Israël, die hier 125 jaar geleden in deze zaal bijeenkwamen, zich nooit hadden kunnen voorstellen wat er vandaag in Eretz Israël gebeurt. Dat Israël een ‘Start-up’-natie werd en dat Israël een leidende stem en een leidende persoonlijkheid werd in wereldwijd onderzoek en ontwikkeling. We zijn hier vandaag om te vieren wat God met het Joodse volk heeft gedaan, en ook om ons standpunt en onze steun aan het Joodse volk voor de jaren en de komende decennia te bevestigen,” merkte ICEJ’s president, Dr. Jürgen Bühler op.

De resolutie van de Conferentie van Bazel ter gelegenheid van 125 jaar zionisme: Wij, de christelijke afgevaardigden, kwamen bijeen in Bazel op deze 28e dag van augustus 2022, zijn samengekomen met onze Joodse vrienden om de 125e verjaardag te vieren van het eerste zionistische congres dat in augustus 1897 in deze locatie van het toenmalige Stadt Casino werd bijeengeroepen door Theodor Herzl. Op dat eerste congres zijn veel grote prestaties opgeleverd, met name de wedergeboorte van de natie Israël in mei 1948.

Vandaag de dag overtreft het succes van de staat Israël vandaag mogelijk de verwachtingen van de aanwezigen van Bazel in 1987. Israël is vandaag de dag een lichtend licht in het Midden-Oosten als de enige echte en vrije levendige democratie in de regio. Israël is uitgegroeid tot een machtige wereldwijde economische speler en het onderzoek en de wetenschappelijke doorbraken van de ‘Start-up nation’ Israël zijn adembenemend en hebben een impact op elk land in de wereld van vandaag. Toch is de vervulling van Herzl’s droom komen tegen hoge kosten. Zes miljoen joden werden op brute wijze vermoord tijdens de Holocaust gepleegd door nazi-Duitsland van 1938 tot 1945. Bij de herdenking van het eerste zionistische congres willen we de belangrijkste gebeurtenissen en inspanningen in de daaropvolgende decennia in herinnering roepen en opnieuw bevestigen die hebben geleid tot de joodse staat en de joods-christelijke betrekkingen hebben hervormd, terwijl we ook aandacht besteden aan de grote zorgen waarmee de Joodse natie en het Joodse volk vandaag de dag nog steeds worden geconfronteerd. Grote christelijke en joodse leiders probeerden christenen meer te betrekken bij de strijd tegen antisemitisme en een nieuwe basis te leggen voor de toekomstig joods-christelijke dialoog. Bij deze gelegenheid herbevestigen we de Tien Punten van de Verklaring van Seelisberg, die als volgt bestaat:

 1. Onthoud dat Eén God tot iedereen spreekt door het Oude en het Nieuwe Testament.
 2. Bedenk dat Jezus werd geboren uit een Joodse moeder uit het zaad van David en het volk van Israël, en dat Zijn eeuwige liefde en vergeving Zijn eigen volk en de hele wereld omarmen.
 3. Bedenk dat de eerste discipelen, de apostelen en de eerste martelaren Joden waren.
 4. Onthoud dat het fundamentele gebod van het christendom, om God en de naaste lief te hebben, al verkondigd in het Oude Testament en bevestigd door Jezus, bindend is voor zowel christenen als joden in alle menselijke relaties, zonder enige uitzondering.
 5. Vermijd het kleineren van bijbels of post-bijbels jodendom met het doel het christendom te verheerlijken.
 6. Vermijd het gebruik van het woord Joden in de exclusieve betekenis van de vijanden van Jezus, en de woorden de vijanden van Jezus om het hele Joodse volk aan te duiden.
 7. Vermijd de Passie op zo’n manier te presenteren dat het odium van het doden van Jezus alleen over de Joden komt. In feite waren het niet alle Joden die de dood van Jezus eisten. Het zijn niet alleen de Joden die verantwoordelijk zijn, want het kruis dat ons allemaal redt onthult dat het voor de zonden van ons allemaal is dat Christus stierf.
 8. Vermijd verwijzingen naar de Schriftuurlijke vloeken of de roep van een woedende menigte: Zijn bloed zij met ons en onze kinderen, zonder te bedenken dat deze roep niet mag meetellen tegen de oneindig zwaardere woorden van de Heer: Vader, vergeef het hun, want zij weet niet wat ze doen.
 9. Vermijd het promoten van het bijgelovige idee dat het Joodse volk verwerpelijk, vervloekt en gereserveerd is voor een lot van lijden.
 10. Spreek niet over de joden alsof de eerste leden van de kerk geen joden waren.

Ten tweede merken we op dat de Seelisberg-conferentie werd bijeengeroepen een jaar voordat Israël als natie werd hersteld, en daarom roepen we alle christenen op om de volgende aanvullende “punten” te omarmen die in de geest van Seelisberg worden aangeboden:

 1. We bevestigen de herboren natie Israël vandaag als bewijs van Gods trouw aan Zijn blijvende verbondsrelatie met het Joodse volk, zo’n vierduizend jaar geleden voor het eerst bezegeld met de patriarch Abraham. Dit verbond, dat tweeduizend jaar ouder is dan het christelijk geloof, is nooit beëindigd en is in feite onherroepelijk volgens Gods woord. Het is belangrijk voor christenen om de centrale plaats van het land Israël in het jodendom en de joodse identiteit te begrijpen en te respecteren.
 2. Wij bevestigen dat Israëls bestaansrecht als een natie in vrede en veiligheid onbetwistbaar is. Dit principe werd naar behoren erkend door de internationale gemeenschap toen zij de historische, reeds bestaande rechten en aanspraken van het Joodse volk op het land Israël erkende in de Balfour-verklaring van 1917, de San Remo-conferentie van 1920, het Britse mandaat over Palestina, goedgekeurd door de Volkenbond in 1922, het Verdelingsplan van de Verenigde Naties van 1947 en de aanvaarding van Israël als VN-lidstaat in 1949. We vieren vandaag deze erfenis van Israël dat zijn rechtmatige plaats onder de naties inneemt, wat een vervulling is van Herzl’s visie van een opnieuw samengestelde Joodse staat die dient als een veilige haven voor Joodse gemeenschappen tegen de dubbele dreiging van antisemitisme en assimilatie.
 3. Wij bevestigen Jeruzalem als de eeuwige en onverdeelde hoofdstad van de staat Israël. De historische band van het Joodse volk met Jeruzalem gaat 3000 jaar terug tot koning David, die Sion uitriep tot het spirituele en politieke centrum van het volk van Israël. Sindsdien hield het Joodse volk, zelfs in de diaspora, die eeuwige band levend en droomde ervan ‘volgend jaar in Jeruzalem’ te zijn.
 4. Wij bevestigen dat antisemitisme vandaag de dag nog steeds een wijdverbreide bedreiging voor het Joodse volk is en door christenen overal moet worden afgewezen en bestreden. Antisemitisme is nooit acceptabel, noch in de klassieke vorm van anti-judaïsme, noch in de meer hedendaagse vormen van anti-Israëlisme en anti-zionisme. In dit verband nemen we met grote bezorgdheid nota van de wereldwijde inspanningen om de staat Israël te delegitimeren. We maken ons grote zorgen dat in het hart van Europa stemmen worden getolereerd, zoals bij de demonstraties vandaag in Bazel en andere Europese steden, die het bestaansrecht van de staat Israël in twijfel trekken. Dit is onacceptabel. We roepen alle christenen en alle regeringsleiders op om een ​​duidelijk en compromisloos standpunt in te nemen tegen deze moderne vormen van antisemitisme.
 5. Wij bevestigen de Bijbelse oproep aan de wereldwijde kerk om Israël te troosten. De apostel Paulus beschrijft de kerk als een “schuldenaar” aan het Joodse volk, omdat zij door hen de Messias en de Schriften hebben ontvangen en, zoals Jezus zelf zei: “De redding is van de Joden.” Daarom zijn christenen over de hele wereld vandaag geroepen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor het welzijn van de staat Israël, om in vriendschap en steun met Israël te staan ​​en om onvoorwaardelijke liefdessteun aan het Joodse volk wereldwijd te tonen.
 6. We erkennen vandaag eindelijk met genoegen dat er in de snelgroeiende wereldwijde evangelische gemeenschap een paradigmaverschuiving gaande is die de houding van honderden miljoenen gelovigen ten opzichte van Israël en het Joodse volk aanzienlijk verandert. Op alle continenten, met name in het zuiden van de wereld, begrijpen christelijke kerken en denominaties steeds meer hun Bijbelse, Hebreeuwse wortels van hun geloof en zijn ze echte en onvoorwaardelijke vrienden geworden van Israël en het Joodse volk. Deze groeiende beweging moet verder worden versterkt en gevoed.
ICEJ President, Dr. Jürgen Bühler, interview tijdens 125 jaar Zionisten Congres in Basel, Zwiterland.

Door:  David Parsons, ICEJ Vice President and Senior Spokesman