Jeruzalemdag

Als we ‎‎Yom Yerushalayim‎‎ de komende dagen markeren, is het van vitaal belang om te begrijpen waarom Jeruzalem zo’n centrale plaats inneemt in het christelijke denken. Het belang van Jeruzalem voor christenen is geworteld in de betekenis die Jeruzalem in de Bijbel heeft.‎

‎Een manier om het belang van een onderwerp in de Bijbel te bepalen, is om te zien hoe vaak het wordt genoemd. Met deze maatregel lijkt Jeruzalem vrij belangrijk te zijn, omdat het 660 keer rechtstreeks wordt genoemd in de Hebreeuwse Schrift en 146 keer in het Nieuwe Testament. Als we synoniemen en vertederende termen toevoegen, zoals “Zion”, krijgen we nog eens 165 keer. Dat zijn bijna 1.000 verzen die Jeruzalem vermelden – de enige stad die in de Bijbel “heilig” is verklaard.‎

‎Dit is echter slechts een kwantitatief antwoord. Het is belangrijker om de kwalitatieve vraag te stellen: Wat maakt Jeruzalem zo prominent? Je hebt misschien het middeleeuwse schilderij gezien waarin Jeruzalem wordt afgebeeld als het centrum van de wereld. Het is eigenlijk gebaseerd op een Schrifttekst uit Ezechiël waarin God verklaart dat Hij Jeruzalem te midden van de volken heeft geplaatst (Ezechiël 5:5). Dus, nogmaals, wat maakt de stad zo speciaal?‎

‎Ten eerste ligt Jeruzalem ons na aan Gods hart. God doet een aantal krachtige uitspraken over Jeruzalem die Zijn verlangen, Zijn emoties onthullen. De profeet Zacharia verklaart dat de Heer Jeruzalem heeft gekozen (Zacharia 3:2) en dat Hij met grote ijver ijverig is voor Sion (Zacharia 1:14). Een belangrijke passage is te vinden in het Boek der Psalmen: “Want de Heer heeft Zion gekozen; Hij heeft het voor Zijn woonplaats gewild: ‘Dit is Mijn rustplaats voor altijd; hier zal ik wonen, want ik heb het gewenst.'” (Psalm 132:13-14)‎

‎Jeruzalem is dus een verblijfplaats voor de tegenwoordigheid van God. Hij is alomtegenwoordig en we kunnen Zijn aanwezigheid overal ter wereld ervaren. Waar twee of drie mensen bijeen zijn in de naam van Jezus, is Hij aanwezig. Wanneer de Heilige Geest ons vult, ervaren we de aanwezigheid van God. Toch rust Gods tegenwoordigheid op een speciale manier in Jeruzalem, omdat God deze plek heeft gekozen.‎

‎God maakt keuzes; Hij maakt onderscheid. Net zoals Hij alle naties liefheeft, heeft Hij ook een bepaalde natie gekozen als een ‎‎”speciale schat, een speciaal bezit”‎‎ (Exodus 19:5). God sloot een verbond met het Joodse volk en onderscheidde hen voor Zijn verlossende plan om de hele mensheid zegen te brengen. Dit plan verschijnt al toen God Abram voor het eerst riep en zei: “In u zullen alle families van de aarde gezegend worden” (Genesis 12:3). Het Nieuwe Testament bevestigt dit, zoals wanneer Paulus uitlegt dat het voordeel van een Jood “in alle opzichten is, vooral omdat aan hen de orakels van God werden toegewijd” (Romeinen 3:2). De hele wereld is het Joodse volk dankbaar, omdat ze ons het woord van God hebben gebracht. En van hen kwam de Messias, Jezus onze Heiland.‎

‎We kunnen dus zien dat God keuzes maakt voor een doel. Hij koos Israël als het middel om redding en zegen te brengen aan de hele wereld. Evenzo koos Hij Jeruzalem voor een speciaal doel. En nogmaals, we zien dat het niet alleen bedoeld is voor Israël, maar voor alle naties. Jesaja verklaart: “Mijn huis zal een huis van gebed voor alle volken worden genoemd” (Jesaja 56:7).‎

‎Het was in deze stad dat Zijn Zoon ook werd veroordeeld, gekruisigd en in het graf werd gelegd. Het was in deze stad waar Jezus opstond uit de dood en de kracht van God demonstreerde, die zelfs de dood overwint. Het was in deze stad waar de Heilige Geest op de eerste discipelen viel en waar de kerk werd geboren.‎

‎Dit alleen al verklaart waarom Jeruzalem zo belangrijk is voor christenen. Verschillende denominaties kunnen hun specifieke centra hebben – sommige kijken naar Rome, anderen naar Constantinopel, Moskou, Genève of Wittenberg. Deze plaatsen benadrukken hun verschillen. Maar als christenen allemaal naar Jeruzalem kijken, benadrukken we wat we gemeen hebben. Focus op Jeruzalem brengt eenheid – of in ieder geval zou het moeten. Het is mijn ervaring dat wanneer we bidden voor de vrede van Jeruzalem, we verenigd zijn ondanks onze verschillen.‎

‎Maar Jeruzalem heeft meer te maken dan alleen het verleden. De Heer heeft Jeruzalem gekozen voor een centrale rol in Zijn nog steeds ontvouwende plan. De Hebreeuwse profeten spraken over een toekomstige tijd waarin Jeruzalem weer prominent aanwezig zal zijn. Jeremia voorzag dat Israël werd verzameld “uit het land van het noorden naar het land dat ik als erfenis aan uw vaderen heb gegeven”, en “op dat moment zal Jeruzalem de Troon van de Heer worden genoemd, en alle naties zullen er aan worden verzameld, in de naam van de Heer, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer de voorschriften van hun boze harten volgen.” (Jeremia 3:17-18)‎

‎Zo zien we in deze stad een unieke verbinding tussen Israël en de naties. Wanneer het Joodse volk terugkeert naar hun land, zullen alle naties naar Jeruzalem komen. De profeet Zacharia legde uit dat na een groot conflict over de stad, de naties op een bepaald seizoen van het jaar zullen komen: “En het zal gebeuren dat iedereen die over is van alle naties die tegen Jeruzalem zijn gekomen, van jaar tot jaar zal opstaan om de Koning, de Heer der heerscharen, te aanbidden en het Loofhuttenfeest te houden.” (Zacharia 14:16)‎

‎Het was de missie van de ICEJ om de wereldwijde kerk bewust te maken van deze profetische oproep, en daarom zijn we meer dan 40 jaar geleden begonnen met een christelijke viering van het Loofhuttenfeest‎‎ (Sukkot).‎

‎Dit verband tussen de Joodse terugkeer en Jeruzalem dat onder de naties wordt verheven, wordt door de geschiedenis bevestigd. Toen de eerste golven van Aliyah in de jaren 1880 begonnen, veranderde Jeruzalem van een verwaarloosde provinciestad in een felbegeerde plaats. In die tijd stonden alle grootmachten erop om voet aan de grond te krijgen in de stad. Tot op de dag van vandaag hebben we een Duitse kolonie, een Russische compound, een Amerikaanse kolonie, een Franse wijk, enz.‎

‎En naarmate de Joodse natie groeide, groeide ook het wereldwijde belang van Jeruzalem. De Verenigde Naties probeerden er een internationale stad van te maken. De Arabieren ontketenden een oorlog in 1948 die Jeruzalem tragisch verdeeld achterliet. In 1967 werd het herenigd onder Joodse soevereiniteit, maar de wereld heeft grotendeels geweigerd dit te erkennen. Jeruzalem is de enige nationale hoofdstad ter wereld die door de meeste regeringen niet wordt erkend. De Amerikaanse president Donald Trump brak van de consensus en verplaatste de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, maar de druk op andere landen om niet te volgen is enorm. Het bevestigt allemaal het speciale belang van de stad. Het is alsof de hele wereld irrationeel gefixeerd is op Jeruzalem, wat doet denken aan de woorden van de profeet Zacharia:‎

‎Zie, Ik zal van Jeruzalem een beker dronkenschap maken voor alle omringende volken, wanneer zij Juda en Jeruzalem belegeren. En het zal op die dag gebeuren dat ik van Jeruzalem een zeer zware steen zal maken voor alle volken; Allen die het weg zouden hijsen zullen zeker in stukken gesneden worden, hoewel alle volken van de aarde er tegen verzameld zijn.‎‎ (Zacharia 12:2-3)‎

‎Er waren zoveel VN-resoluties over Jeruzalem, en toch geen vreedzame oplossing over zijn lot. Jeruzalem lijkt inderdaad een bedwelmende invloed op mensen te hebben. Denk aan alle grote Arabische/islamitische rellen in de afgelopen decennia over kleine Israëlische bewegingen in de stad.‎

‎De profeten stoten een komend conflict over Jeruzalem voor waarbij alle naties betrokken zullen zijn. Dit is een van de tekenen van de komst van de Messias. De betwiste status van Jeruzalem is een indicatie van onze profetische tijden. Als je de tijden wilt onderscheiden, kijk dan naar Jeruzalem. Jezus zei: “Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn” (Lucas 21:24). Jeruzalem werd door de heidenen bezet – vertrapt – van de Romeinse vernietiging in 70 na Christus tot juni 1967. Met de bevrijding van Jeruzalem vond er een paradigmaverschuiving plaats. Jeruzalem staat nu in het middelpunt van de aandacht van de wereld. En God herstelt Israël. We gaan op weg naar de vervulling van alle resterende profetieën, van verlossing voor Israël en oordeel over de naties. En dan zullen Zijn voeten op de Olijfberg staan. Jezus zal komen om te regeren vanuit Jeruzalem. En alle volken zullen naar Jeruzalem komen om Hem te aanbidden. En uiteindelijk zal er eindelijk een ‘Nieuw Jeruzalem’ uit de hemel neerkomen – puur en heilig.‎

‎Jeruzalem ligt dus dicht bij Gods hart. Het is de plaats waar belangrijke gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis plaatsvonden, en het is de toekomstige troon van God om over alle naties te heersen.‎

‎Nog een laatste gedachte over waarom Jeruzalem zo’n cruciale rol speelt. In Genesis 14 vinden we het verhaal van Abraham die terugkomt van het verslaan van vijf koningen en het ontmoeten van Melchizedek, de koning van Salem (Jeruzalem), evenals de koning van Sodom. Ze vertegenwoordigen het tegenovergestelde. Melchizedek is een rechtvaardige koning en priester van de enige ware God. Hij biedt brood en wijn aan Abraham aan, die de geschenken aanvaardt en een tiende van zijn verhoging terugbiedt. Daarentegen biedt de koning van Sodom hem de slecht verkregen oorlogsbuit aan en wordt geweigerd (Genesis 14:17-23).‎

‎Abraham werd op de proef gesteld. Hij moest een keuze maken. Zou hij materiële bezittingen uit Sodom kiezen, of een nederig leven van gerechtigheid en vrede voor God? Abraham begreep de keuze perfect – en koos goed!‎

‎Ik geloof dat Jeruzalem deze keuze vertegenwoordigt voor alle volkeren en naties. Deze stad eist een beslissing. God koos Jeruzalem als een meetlat waarmee Hij alle naties zal oordelen. Moge Jeruzalem nooit zijn geestelijke belang voor ons verliezen.‎

‎VOOR MEER‎‎ over dit onderwerp, kijk dan zeker naar het ICEJ Webinar: Waarom is Jeruzalem belangrijk voor ‎‎christenen?‎‎, vanaf donderdag 6 mei, met locoburgemeester van Jeruzalem mevrouw Fleur Hassan Nahum en ICEJ vicepresident internationale zaken Dr. Mojmir Kallus. ‎