gebed

1. Israël

Israël stevent opnieuw af op nieuwe verkiezingen, de vijfde nationale verkiezingen in minder dan vier jaar. De stemming vindt plaats op 1 november.

Proclamatietekst:
‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze HERE Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods’ (Romeinen 5:1-2).

• Bid dat het Israëlische volk de juiste keuzes maakt in deze komende verkiezing.
• Bid dat de uitkomst beslissend zal zijn en dat er een stabiele regering voor de komende jaren komt.
• Bid voor eerlijkheid en transparantie over de plannen die elke partij voor het volk nastreeft.
• Bid dat Israël waakzaam zal blijven in zijn verdediging en dat de economie zal bloeien totdat een nieuwe regering aantreedt.
• Bid voor het voortdurende succes van Israël in zijn ‘niet-verklaarde’ oorlog met Iran om zijn weg naar kernwapens te blokkeren en de regio te domineren.
• Bid voor de bescherming van Israël en zijn burgers tegen alle plannen die door Iran en zijn geallieerde milities zijn gelanceerd om de Joodse staat en het Joodse volk te schaden.
• Bid voor steeds sterkere betrekkingen tussen Israël en zijn Arabische buren in de confrontatie met de Iraanse dreiging in de regio.
• Bid dat Iran uiteindelijk vrij zal zijn van het radicaal-islamitische regime dat het land nu al meer dan 40 jaar onderdrukt.
• Bid voor de vrede van Jeruzalem.

  1. Gebed voor de Volken
    ‘En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden’ (1 Johannes 5:14-15).

We hebben alarmerende berichten ontvangen over groeiende politieke onrust in Latijns-Amerika met geweld in Ecuador, terwijl marxisten en andere radicale elementen etnische problemen aanwakkeren.

• Bid voor politieke en sociale stabiliteit in Ecuador en in heel Latijns-Amerika.
• Bid voor de verschillende nationale leiders om corruptie, bendegeweld en drugskartels echt aan te pakken.
• Bid dat de kerken in de hele regio verenigd en vrijmoedig zijn in hun getuigenis, in het confronteren van goddeloze heersers en in het uitdagen van de heropleving van heidense rituelen en overtuigingen.
• Bid dat deze naties trouw zullen zijn in het ondersteunen en zich identificeren met Israël.
• Bid voor leiders en volkeren overal ter wereld om een hernieuwd respect te hebben voor de waarde en heiligheid van elk menselijk leven. Dit in verband met het voortdurende debat over abortus.
• Bid dat de afzonderlijke staten van de VS, en naties wereldwijd, wetten gaan aannemen die ongeboren kinderen erkennen als personen die wettelijke bescherming verdienen.
• Bid om genade tussen de partijen die verwikkeld zijn in dit verhitte debat over abortus, en vooral dat er geen geweld tegen tegenstanders zal worden gebruikt.
• Bid dat meer mensen tot geloof in Christus komen als ze de waarde van elk menselijk leven beschouwen als een speciale schepping gemaakt naar het beeld van God.

  1. Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren’ (Zacharia 14:16).

In oktober van dit jaar zal de ICEJ het jaarlijkse Loofhuttenfeest organiseren in een fysieke bijeenkomst in Jeruzalem en op het virtuele platform. Het is voor de ICEJ een grote vreugde om veel pelgrims te mogen verwelkomen die dit jaar willen deelnemen aan het Loofhuttenfeest.

• Bid met ons mee terwijl we het Loofhuttenfeest dit jaar organiseren en plannen.
• Bid dat de Heer ons wijsheid en onderscheidingsvermogen wil geven door ons te laten zien wat Zijn strategie en doelen zijn voor het feest van 2022.
• Bid voor alle Feestgangers die zich dit jaar zowel fysiek als digitaal zullen aansluiten, dat de Heer hun harten zal voorbereiden om te ontvangen wat Hij voor hen heeft op deze afgesproken tijd.
• Bid voor elk aspect van het Loofhuttenfeest, inclusief registratie, locaties, visa en fondsen voor pelgrims uit verschillende landen, korte termijn hulpteams, sprekers en worship-leiders.
• Bid voor de nieuwe aangestelde leiders in Azerbeidzjan, Kameroen en de Centraal-Afrikaanse Republiek, evenals ons hele wereldwijde netwerk van nationale directeuren en vertegenwoordigers.
• Bid voor de voorbereidingen van het plannen en organiseren van het Israëlweekend van 2 t/m 4 september a.s. op de Betteld in Zelhem.
• Bid voor het team van vrijwilligers die meehelpen om het Israëlweekend tot een succes te maken.
• Bid voor de sprekers Jurgen Buhler en Jacob Keegstra en het muziekteam Peeber & Maaike en band.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om te gaan deelnemen aan het maandelijkse Rosh Chodesh gebed.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.
• Bid voor de spreekbeurten in de komende periode die we als Ambassade mogen houden.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus