Joodse man bid bij de Westelijke muur In Jeruzalem

Gebed voor Israël

‘Ach HERE, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam, en doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man. Ik (Nehemia) was namelijk schenker van de koning’ (Nehemia 1:11).

Het Parlement van Israël beperkt de invloed van rechters op de politiek. De plannen leiden al maanden tot grote protesten. De gebeurtenissen van nu doen mij denken aan de tijden van mannen als Ezra en Nehemia. Ook toen was er protest en weerstand bij de herbouw van de muur.

 • Bid voor vrede onder de Israëlische bevolking.
 • Bid om een vreedzaam einde aan de aanhoudende protesten die het Israëlische volk blijven verdelen over de gerechtelijke hervormingen.
 • Bid voor de chef van de generale staf van de IDF die zegt klaar te zijn voor elke uitdaging, wat absoluut noodzakelijk is om het bestaan van de staat Israël te verzekeren.
 • Bid dat de IDF-plicht buiten het politieke debat blijft en de reservisten geen dienst meer zullen gaan weigeren.
 • Bid dat de vijanden van Israël de onrustige situatie in Israël niet zullen uitbuiten en misbruiken.
 • Bid dat er mannen in Israël op zullen staan zoals een Ezra en Nehemia.
 • Bid voor de regering o.l.v. premier Benjamin Netanyahu die in een tv-toespraak het volk heeft opgeroepen om tot overeenstemming te komen. Hij steekt zijn hand uit en roept op tot vrede en wederzijds respect.
 • Bid voor het Messiaanse Lichaam in Israël.
 • Bid voor de bescherming van Christenen en christelijke plaatsen in het land.
 • Bid dat Jeruzalem openblijft als een “huis van gebed voor alle naties”.

Gebed voor de Volken

‘Geeft de HERE, gij geslachten der volken, geeft de HERE heerlijkheid en sterkte. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw’ (Psalm 96:7 en 13b).

Als we het nieuws van de afgelopen weken volgen dan zien we dat de wereld op zijn grondvesten staat te schudden. Oorlogen, overstromingen, stormen, branden, honger, armoede, vluchtelingen. We mogen ons vastklampen aan het Woord van God. In Psalm 75:4 zegt de koorleider: ”al mogen de aarde en al haar bewoners wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet”.

 • Bid voor vrede tussen Oekraïne en Rusland.
 • Bid dat men spoedig aan de wederopbouw van Oekraïne kan beginnen.
 • Bid voor de bewoners in landen als Italië en Griekenland die te maken hebben met natuurrampen zoals bosbranden en overstromingen.
 • Bid voor de bewoners van de landen in het Midden-Oosten.
 • Bid dat de volkeren gaan ontdekken dat wie Israël zegent rijk gezegend zal worden.
 • Bid dat de VS Israël zullen blijven steunen ondanks de kritiek van president Biden op de regering van premier Netanyahu.
 • Bid dat het heersende en opkomende antisemitisme in de wereld stopt.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde’ (Jesaja 62:6-7). 

Nu de zomervakantie is aangebroken gun ik eenieder een welverdiende rust. Kijkend naar bovengenoemde tekst worden we tegelijkertijd ook opgeroepen om Hem en onszelf geen rust te gunnen totdat……. Het mooie van gebed is dat je overal kunt bidden. Onze hemelse Vader is niet aan plaats en tijd gebonden.

 • Bid voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend van 1 t/m 3 september.
 • Bid dat velen zich voor dit weekend gaan opgeven.
 • Bid voor de sprekers (Cees Kant, Jacob Keegstra, Wiljo Beerens), de muziekband o.l.v. Emo Rahajaän en de vele vrijwilligers die tijdens dit weekend een taak hebben te vervullen.
 • Bid voor een goede samenwerking tussen conferentieoord de Betteld en de ICEJ.
 • Bid voor ons land en volk nu het kabinet is gevallen en vele politieke kopstukken uit het politieke landschap zijn verdwenen.
 • Bid om een geest van wijsheid en van kennis en openbaring om te ontdekken wat Gods wil is in deze ontstane politieke situatie.
 • Bid dat de noodzaak tot vasten en gebed zal doordringen in de harten van de voorbidders in ons land.
 • We doen belijdenis van de zonden van ons land en volk die wij tegen God hebben bedreven, ook als het gaat om onze houding en ons gedrag richting Israël.
 • Ook ik en mijn familie hebben gezondigd. Vergeef ons en reinig ons en wees ons land en ons volk genadig.
 • Bid voor onze jaarlijkse viering van het Loofhuttenfeest van 29 september tot 6 oktober.
 • Bid alstublieft ook dat de Heer de middelen zal verschaffen die nodig zijn voor alle christelijke pelgrims die van plan zijn om het Feest persoonlijk bij te wonen, terwijl anderen die thuisblijven zich online zullen aanmelden.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62.

Groet en zegen,

Jan Posthumus