gebed, jes 62

Gebed voor Israël

‘En Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken’ (Ezechiël 37:22).

Israël bevindt zich momenteel in één van de ergste crises sinds de wedergeboorte van het land in 1948. De vorige ernstige bedreigingen waarmee Israël werd geconfronteerd, kwamen allemaal van buitenaf: de Onafhankelijkheidsoorlog, de Zesdaagse Oorlog en de Yom Kippoer-oorlog. Het huidige conflict over justitiële hervormingen vormt echter een interne bedreiging.

 • Laten we bidden voor een door God gegeven eenheid in Israël.
 • Bid voor leiders met wijsheid en nederige harten om vrede te brengen in de natie.
 • Bid dat God onze gebeden zal beantwoorden, want dat is wat Hij al beloofde te doen in Zijn woord.
 • Bid dat beide partijen van het woedende debat over justitiële hervormingen in Israël snel een nationale consensus zullen bereiken om het bittere geschil op te lossen.
 • Bid dat de wijdverbreide protesten zullen stoppen zodat eenheid en genezing onder de mensen wordt gebracht.
 • Bid dat het Israëlische leger sterk en waakzaam zal blijven tegen alle dreigingen.
 • Bid dat iedereen zal terugkeren naar zijn jaarlijkse reservedienst en training in de IDF.
 • Bid dat Iran en zijn gevolmachtigde militie Hezbollah zullen worden gefrustreerd en geblokkeerd om Israël enige schade te berokkenen vanuit Libanon en Syrië.
 • Bid dat de recente spanningen langs de noordelijke grens van Israël snel en volledig tot een einde zullen komen.
 • Bid dat Israëls vijanden de recente interne verdeeldheid over gerechtelijke hervormingen niet zullen verwarren met zwakte.
 • Bid dat ze zullen blijven worden afgeschrikt om Israël aan te vallen.
 • Bid dat Jeruzalem openblijft als een “huis van gebed voor alle naties”.

Gebed voor de Volken

‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden’ (Genesis 12:3).

Wat ligt er al een zegen en belofte in bovengenoemde tekst. Alle geslachten van deze wereld zullen gezegend worden als zij Israël zegenen. Dat is een voorwaarde!

 • Bid dat de Arabische naties, die de betrekkingen met Israël hebben genormaliseerd, meer zegeningen zullen oogsten van hun beslissingen.
 • Bid dat zij andere Arabische landen aan zullen moedigen hetzelfde te doen.
 • Bid dat meer naties over de hele wereld vriendschap sluiten met Israël en de Joodse staat steunen in internationale fora.
 • Bid dat meer christenen wereldwijd wachters en voorbidders voor Israël worden.
 • Blijf bidden voor een einde aan het conflict in Oekraïne.
 • Bid dat er spoedig een einde komt aan het bloedvergieten en de brutaliteit van de oorlog, samen met een terugtrekking van Rusland.
 • Bid dat deze oorlog zich niet zal verspreiden naar andere landen en niet zal leiden tot het gebruik van kernwapens.
 • Bid voor de families die aan beide kanten dierbaren hebben verloren.
 • Bid dat de Heer hen zal troosten en genezing en herstel zal brengen.
 • Bid ook voor berouw en opwekking om beide landen te overspoelen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren’ (Zacharia 14:16). 

In Israël bereiden ze zich voor op het houden van het Loofhuttenfeest in Jeruzalem van 29 september tot 6 oktober. In Nederland bereiden we ons voor op het houden van het Israël weekend van 1 t/m 3 september. Wij vragen jullie om elk aspect van deze beide evenementen in jullie gebeden mee te nemen.

 • Bid voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend van 1 t/m 3 september.
 • Bid dat velen zich in de komende dagen nog zullen opgeven.
 • Bid voor de sprekers (Cees Kant, Jacob Keegstra, Wiljo Beerens), de muziekband o.l.v. Emo Rahajaän en de vele vrijwilligers die tijdens dit weekend een taak hebben te vervullen.
 • Bid voor een goede samenwerking tussen conferentieoord de Betteld en de ICEJ.
 • Bid dat de Heer elke spreker voor het Loofhuttenfeest zal inspireren met de kracht van de Heilige Geest.
 • Bid voor elke aanbiddingsleider om een geest van vreugde in de Heer tijdens het Feest op te wekken.
 • Bid dat iedereen die naar het Feest komt of helpt als leden van het feestteam, de middelen en visa zullen krijgen die ze nodig hebben om naar Israël te komen.
 • Bid dat meer Israëli’s diep geraakt zullen worden door het Feest.
 • Bid om een machtige beweging van de Heilige Geest onder allen die voor het Feest van dit jaar bijeenkomen.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62.

Overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodesh gebedsmomenten op:

 • Vrijdagavond 18 augustus van 21.00 – 22.00 uur (Het VEZ-team)       
 • Maandagmorgen 21 augustus van 08.00 – 09.00 uur (Het ICEJ-team)         
 • Dinsdagmorgen 22 augustus van 11.00 – 12.00 uur (Het ICEJ-team)
 • Maandagavond 28 augustus van 20.00 – 21.00 uur (Het ICEJ-team)

Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus