Gebed voor Israël

‘Hij geeft uw gebied vrede, Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn woord loopt zeer snel’ (Psalm 147:14-15).

Ondanks alle bedreigingen die zowel van buitenaf als van binnenuit op Israël afkomen, is het uiteindelijk de God van Abraham, Izaäk en Jacob die het gebied vrede zal geven.

 • Bid voor de veiligheid van het volk en de natie Israël tegen alle bedreigingen van buitenaf.
 • Bid in het bijzonder voor Iran en zijn regionale proxy-terreurmilities.
 • Bid voor vrede binnen de grenzen van Israël en onder zijn eigen burgers. (Psalm 122:6; Genesis 15:18).
 • Bid dat de Heer de regeringsleiders en geestelijke leiders van Israël een hart van wijsheid zal geven om zich tot de Heer te wenden in alles wat ze doen en om het volk te leiden in rechtschapenheid en in de vreze des Heren. (2 Kronieken 1:11-12; Jakobus 1:5).
 • Bid dat het lokale lichaam van gelovigen in Israël gezegend, vruchtbaar en moedig zal zijn in hun geloof, en dat het wordt beschermd tegen de recente pogingen van radicale religieuze elementen in de regering en het publiek om hen lastig te vallen en te schaden.
 • Bid voor de bescherming van christenen en christelijke locaties in het land.
 • Bid dat Jeruzalem openblijft als een “huis van gebed voor alle naties”. (Handelingen 4:31; Efeziërs 3:8-21; Jesaja 56:7).
 • Bid om de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen’ (Genesis 1:27).

De maand juni is in veel landen uitgeroepen tot een maand om de LGBTQ-beweging en genderfluïditeit te promoten. Kerkleiders wereldwijd worden opgeroepen een standpunt in te nemen voor gerechtigheid en Bijbelse normen en waarden.

 • Bid dat de voortdurende inspanningen om de betrekkingen tussen Israël en Saoedi-Arabië te normaliseren snel vrucht zullen dragen.
 • Bid dat dit zonder dat Israël compromissen hoeft te sluiten met betrekking tot zijn veiligheid of zijn Bijbelse erfenis in het Land en vooral in Jeruzalem.
 • Bid dat de Heer zowel arbeiders als voorbidders zal aanstellen voor de huidige oogst wereldwijd.
 • Bid om een grotere geestelijke ontwaking en uitstorting van de Heilige Geest over alle naties.
 • Bid ook dat meer christenen Israël zullen steunen, ook degenen die invloedrijke posities bekleden binnen regeringen en kerkelijke bewegingen over de hele wereld.
 • Bid dat kerkleiders wereldwijd een standpunt innemen voor gerechtigheid en goddelijke, Bijbelse normen als het gaat om de LGBTQ-beweging en genderfluïditeit.
 • Bid dat de jongere generatie niet in de war raakt over hun natuurlijke identiteit als man en vrouw, en dat ze de ongebreidelde morele compromissen en het verval in veel samenlevingen afwijzen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Voor altoos zal Ik uw nakroost bevestigen, en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht’ (Psalm 89:5).

Wist je dat het Loofhuttenfeest het feest is van de volkeren met een profetische betekenis voor de toekomst? Ga mee met de 10-daagse reis naar Israël om het ICEJ Loofhuttenfeest te vieren. Het is een unieke ervaring om samen met duizenden christenen uit de hele wereld dit feest te beleven.

 • Bid voor ons jaarlijkse Loofhuttenfeest (29 september tot 6 oktober).
 • Bid dat de bijeenkomst vele christenen over de hele wereld persoonlijk naar Jeruzalem zal trekken, en nog veel meer online.
 • Bid voor onze beslissingen over de juiste feestlocaties, sprekers en aanbiddingsleiders.
 • En bid om een machtige beweging van de Heilige Geest onder degenen die voor het Feest van dit jaar bijeenkomen. (Zacharia 14:16).
 • Bid voor de Nederlandse vrijwilligers, (waaronder Janny en Corrie) die zeer nauw betrokken zijn bij de terugkeer en integratie van deze immigranten.
 • Dank God dat we als Nederlandse afdeling vier uur voor onze rekening nemen in het wereldwijde Rosh Chodesh gebed.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodesh gebed zodat we meer uren voor onze rekening kunnen nemen.
 • Bid voor de voorbereidingen van het komende Israël weekend van 1 t/m 3 september en dat velen nu al de keuze gaan maken om daarnaartoe te gaan.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62.

Overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodesh gebedsmomenten op:

Dinsdagmorgen 27 juni van 10.00 – 11.00 uur (Het ICEJ-team)         

Dinsdagavond 27 juni van 19.00 – 20.00 uur (Het ICEJ-team)         

Donderdagmorgen 29 juni van 07.00 – 08.00 uur (Het ICEJ-team) 

Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus