Gebed voor Israël

Voor de nieuwe verkiezingen van Israël zullen Israëli’s over slechts een paar weken stemmen bij de vierde verkiezingen van het land in de afgelopen twee jaar. Peilingen tonen aan dat de conservatieven een meerderheid van de zetels in de Knesset zouden kunnen krijgen, maar de race is nog lang niet beslist over wie als premier zal dienen, omdat niet elk deel van rechts klaar is om in een coalitie te gaan zitten met oud-premier Benjamin Netanyahu. De verkiezingen staan gepland voor 23 maart, en Netanyahu heeft verschillende recente successen geboekt om in de campagne op te voeren, zoals de recente diplomatieke doorbraken van de Abraham-akkoorden, evenals zijn ambitieuze plan voor massale vaccinaties van het Israëlische publiek. Maar hij staat ook terecht voor drie gevallen van fraude en wordt voor het eerst ernstig uitgedaagd door rivalen uit zijn eigen nationalistische kamp. Andere factoren die de verkiezingen zouden kunnen beïnvloeden, zijn de Iraanse dreiging en de betrekkingen van Israël met de nieuwe regering-Biden in Washington.

 • Bid alstublieft dat het Israëlische volk verstandige keuzes maakt voor hun land in deze verkiezing.
 • Bid dat de juiste leiders naar voren zullen komen en een gemeenschappelijke weg voorwaarts zullen gaan bewandelen voor het welzijn van het land.
 • Bid voor meer Arabische volken om zich aan te sluiten bij de Abraham-akkoorden en vrede te sluiten met Israël.
 • En bid dat de massale vaccinatiecampagne van Israël zijn doel zal bereiken om het publiek te beschermen tegen het coronavirus en de economie van het land te helpen openen.

“Hij slaat gezonde wijsheid op voor de oprechten; Hij is een schild voor hen die rechtop lopen…” (Spreuken 2:7)

“Als iemand van jullie wijsheid mist, laat hem dan vragen naar God, die aan iedereen vrijelijk en zonder verwijten geeft, en het zal hem gegeven worden.” (Jakobus 1:5)

ICEJ Statement tegen het International Criminal Court (ICC)

De ICEJ heeft tegen het Internationale Gerechtshof in Den Haag geageerd, vanwege de beschuldiging van mogelijke oorlogsmisdaden door Israël. Israël kan, als Joodse Staat, zelfs beschuldigd worden van antisemitisme.

De ICEJ tekent hierbij aan dat deze maatregel absurd is: Israël is geen lid van het International Criminal Court (ICC)  en heeft goede juridische wetgeving om dergelijke misdaden te veroordelen, terwijl de Palestijnen geen soevereine Staat zijn onder het Statuut van Rome. Daarom heeft het Internationale Gerechtshof geen autoriteit om Israël te beschuldigen van oorlogsgeweld in de zogenoemde ‘bezette gebieden’.

“Het lijkt dat het Hof door een overijverige aanklager het internationale recht wil buigen om Israël te beschuldigen van ongegronde aanklachten”, zei ICEJ President dr. J. Buhler. Het ICC geeft toestemming aan brute regimes zoals Iran en Syrië, die verschrikkelijke dingen tegen hun eigen bevolking plegen, en wil Joden beschuldigen van Nazi oorlogsmisdaden wanneer ze een balkon op hun huis bouwen in Oost-Jeruzalem. De ICEJ wil door haar wereldwijde netwerk bewerken dat alle ICC-lidstaten deze beslissing terugdraaien.

 • Bid dat Israëlische leiders wijsheid en succes zullen hebben in het verdedigen van de natie tegen deze legale aanval op het ICC.
 • Bid dat de lidstaten van dit Hof dit besluit verwerpen en intrekken.
 • Bid dat er geen echte peiling tegen Israël zal ontstaan uit deze gebrekkige, kwaadaardige uitspraak.
 • En bid dat meer naties gaan leren om God te vrezen en te beseffen dat Hij de naties zal oordelen op basis van hun behandeling van Israël.

“Jullie die de Heer vrezen, vertrouwen op de Heer; Hij is hun hulp en hun schild.” (Psalm 115:11)

“Alle volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal hen van elkaar scheiden, zoals een herder zijn schapen van de geiten scheidt. “(Mattheüs 25:32)

Gebed voor de volken

Voor oprechte leiders onder de naties in 1 Timotheüs 2:1-4 worden we als volgelingen van Christus geïnstrueerd om te bidden voor iedereen in bevoegd gezag, zodat we een rustig en vredelievend leven kunnen leiden in godsvrucht en eerbied. Met zoveel chaos en onzekerheid veroorzaakt door de coronaviruspandemie wereldwijd, inclusief ongekende economische onrust, hebben we veel meer reden om te bidden voor de leiders van onze respectieve natie, evenals van onze regio, staat, provincie en stad.

 • Laten we bidden dat God licht zal brengen te midden van de chaos en verwarring van onze tijd.
 • Laten we bidden dat Zijn Licht en Zijn Waarheid (Johannes 8:12; 14:6) de duisternis en verwarring zullen overwinnen, evenals de angst en paniek die dit chaotische seizoen heeft veroorzaakt.
 • Laten we ook in gebed die wereldleiders gedenken met een brede invloed en de kracht om een verschil te maken, zodat ze het voor oprechte doeleinden gaan gebruiken.
 • Bid dat ze de huidige crisis en onrust niet zullen gebruiken om te proberen goddeloze veranderingen in onze naties en samenlevingen af te dwingen.
 • Laten we vooral ons vertrouwen stellen in de Heer, die werkelijk over de naties regeert.  

“Want het koninkrijk is van de Heer, en Hij regeert over de naties. ” (Psalm 22:28)

“Daarom spoor ik in de eerste plaats aan dat smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankbetuigingen worden gedaan voor alle mensen, voor koningen en allen die gezag hebben, opdat we een rustig en vredelievend leven kunnen leiden in alle godsvrucht en eerbied. Want dit is goed en aanvaardbaar in de ogen van God, onze Heiland, die verlangt dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2:1-4)

Gebed voor de ICEJ

Pesach vieren in Corona tijd

Voor de PASSOVER  Holiday Assistance van de ICEJ, zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar, reist het ICEJ AID-team door het land om speciale vakantiebijstand te regelen en te leveren aan honderden behoeftige Israëlische gezinnen voorafgaand aan Pesach. Het feest van Pesach is zo’n belangrijke gebeurtenis voor het Joodse volk, maar dit jaar zullen ze deze oude traditie opnieuw observeren te midden van een hedendaagse plaag. De coronavirus crisis heeft nog steeds ernstige gevolgen voor het land Israël. Uit de cijfers blijkt dat 20% van de bevolking werkloos is, wat betekent dat een miljoen Israëli’s hun baan hebben verloren. De economische crisis wordt vooral gevoeld bij sommige gemeenschappen die we normaal gesproken in deze tijd van het jaar helpen, waaronder gezinnen, nieuwe immigranten en ouderen die allemaal onder de armoedegrens leven.

Met de hulp van lokale Israëlische maatschappelijk werkers zal de ICEJ-vakantiegeschenkmanden leveren aan huizen in het heleland, zodat gezinnen alles hebben wat ze nodig hebben om eind maart te genieten van de Paasmaaltijd. Bovendien is de ICEJ van plan om verschillende grote gemeenschapsmaaltijden te financieren, mochten de gezondheidsregels dergelijke bijeenkomsten op dat moment toestaan.

 • Bid met ons mee dat onze Paasvakantieleveringen dit jaar zoveel mogelijk Joodse families in nood zullen bereiken.
 • Bid dat de financiële middelen er zijn voor de ICEJ om dit jaar meer Joodse huishoudens te helpen dan ooit tevoren.
 • En bid dat de Heer Zich dit Pascha aan vele Israëlische families zou openbaren.

“Zeg daarom tot de kinderen Israëls: “Ik ben de Heer; Ik zal jullie onder de lasten van de Egyptenaren vandaan halen, ik zal jullie redden van hun slavernij, en ik zal jullie verlossen met een uitgestrekte arm en met grote oordelen.” (Exodus 6:6)

“Alle dingen zijn mij door Mijn Vader gebracht, en niemand weet wie de Zoon is, behalve de Vader, en wie de Vader is, behalve de Zoon, en degene aan wie de Zoon Hem wil openbaren.” (Lucas 10:22)

ICEJ brengt 300 Ethiopische joden naar Israël ondanks sluiting van de Luchthaven Ben Goerion. Wat een wonder!!!!!!!!

Hoewel Ben-Gurion Airport momenteel voor het eerst sinds de oprichting van Israël in 1948 gesloten is, is een speciaal door de ICEJ gesponsorde charter vlucht met 302 Ethiopische Joodse immigranten in de vroege vrijdagochtend op 12 februari jl. thuisgebracht. Dit was de ICEJ’s grootste volledig gecharterde Aliyah vlucht in meer dan twee decennia, en het gebeurde onder uitzonderlijke omstandigheden.

Eén van de nieuwkomers was de zesjarige Benjamin die een spoedoperatie moest ondergaan. Hij werd snel uit het vliegtuig naar een ziekenhuis in Tel Aviv gebracht.

Er zijn nog ongeveer 7.500 leden van de Joodse gemeenschap die in Ethiopië zijn achtergebleven. Zij wachten nog op hun exodus vanuit een land wat gehavend is door droogte, zwermen sprinkhanen en economische ontberingen door het coronavirus, en een binnenlandse oorlog.

 • Dank God dat de ICEJ zo’n centrale rol speelt in de vervulling van de profetieën door de Ethiopische Joden thuis te brengen met gesponsorde chartervluchten. Wij danken U voor dit wonder.
 • Dank God dat ook veel christenen wereldwijd deze vluchten mogelijk hebben gemaakt.
 • Dank God dat 302 Ethiopische Joden, waaronder de zesjarige Benjamin, ondanks de sluiting van de luchthaven zijn thuisgekomen.
 • Bid voor de kleine Benjamin dat zijn spoedoperatie succesvol zal zijn. Wij zegenen de doctoren en verpleegkundigen bij het uitvoeren van deze operatie.
 • Bid dat de nieuwkomers de quarantainetijd goed zullen doorstaan en niet besmet zullen worden met het Coronavirus.
 • Dank God dat het onderwerp van de Aliyah ook tijdens de Envision conferentie onder de aandacht is gebracht. De Israëlische ambtenaren zijn zeer optimistisch over de vooruitzichten voor Joodse terugkeer naar Israël in de nabije toekomst. De verwachting is dat 250.000 Joodse immigranten in de komende 3 tot 5 jaar zullen aankomen in Israël.
 • Bid dat de deelnemers aan de Envision Conferentie de Aliyah in hun land onder de aandacht zal brengen.
 • Bid dat de profetische boodschap in kerken en gemeentes gepredikt zal worden.
 • Eén van de oorzaken van het terugkeren is het  aanwakkerende antisemitisme in veel Europese landen. Bid dat de Joodse gemeenschappen in de diaspora op tijd zullen vertrekken.
 • Bid dat de Ethiopische Joden goed zullen worden begeleid in het integratieproces in de Israëlische samenleving.
 • Bid dat de Sociale Hulp instanties, waaronder ook de ICEJ, over voldoende mensen en middelen kan beschikken om de immigranten te ondersteunen.
 • Bid dat er voldoende financiële injecties vanuit de gehele wereld zullen loskomen om de Aliyah te financieren.
 • Bid ook voor de Nederlandse vrijwilligers die werkzaam zijn in Israël.

Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde’ (Jesaja 43:5-6).

ICEJ leiding afdeling in Nederland

Op 27 januari hebben we gedurende de Leiderschapsconferentie de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz op 27 januari 1945 herdacht. We hebben op die dag voor ons land mogen bidden in de gebedstijd voor Europa. Een bijzondere gebeurtenis waar verschillende Europese landen, waaronder ook Duitsland, bij betrokken waren. Elke 2e en 4e zaterdag van de maand verzorgen Jacob en Hennie een livestream. De ene keer is het een ‘themaochtend’ en de andere keer een actuele ‘Thoralezing’. We bemerken ook een toename van het aantal bezoekers die de ICEJ Podcast bekijken.

 • Dank God dat de ICEJ Podcast de afgelopen weken opeens tweemaal zoveel bezoekers had.
 • Dank God voor alle ICEJ vrijwilligers in Israël en ons land.
 • We willen bidden voor onze demissionaire regering en voor de komende verkiezingen in maart.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland, in het bijzonder voor Magda Altena (vrouw van ons bestuurslid Willem Altena) die langzaam herstelt van Corona.

‘De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat’ (Psalm 90:17).

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland,

Jan Posthumus