Gebed voor Israël

‘En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken’ (Ezechiël 37:22).

Als aan het eind van deze week Het Loofhuttenfeest is afgelopen en Israël de draad weer oppakt, mogen we als ambassadeurs van de Eeuwige blijven bidden om de eenheid onder de bevolking zoals door de profeet Ezechiël is geprofeteerd.

 • Bid dat Israël uit de hoge heilige Feestdagen zal voortkomen met een gevoel van herstelde eenheid en genezing onder de mensen.
 • Bid voor een wijs, eerlijk en algemeen aanvaard compromis voor het geschil van de gerechtelijke hervormingen.
 • Bid dat het Israëlische leger sterk en waakzaam zal blijven tegen alle bedreigingen.
 • Bid dat iedereen zal terugkeren naar het dienen van zijn reserveplicht in de IDF.
 • Bid dat de vijanden van Israël niet ten onrechte zullen proberen te profiteren van de Joodse herfstvakanties of het interne debat over gerechtelijke hervormingen om Israël aan te vallen.
 • Bid voor de bedoeïenen gemeenschappen in Israël, die vaak worden verwaarloosd en als pionnen door Palestijnse en Europese leiders worden gebruikt.
 • Bid om bescherming van de Heer over de gelovigen in Israël, dat ze krachtig en standvastig zullen zijn wanneer ze worden geconfronteerd met pogingen om hen lastig te vallen en te schaden.
 • Dank God dat de Israëlische autoriteiten hebben ingestemd met het hervatten van alle benodigde stafvisa aan christelijke organisaties in het land, zoals de ICEJ.
 • Bid dat Jeruzalem open blijft als een “gebedshuis” voor alle naties”.

Gebed voor de Volken

‘Looft de HERE, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, psalm zingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen’ (Psalm 105:1-2).

Geloof en verwacht een wonder van de Heer dat het radicale islamitische regime in Iran zal worden aangepakt, dat zich inzet voor de vernietiging van Israël. Iran komt gevaarlijk dicht bij het ontwikkelen van kernwapencapaciteiten die het mogelijk maken zijn genocidale plannen uit te voeren tegen de Joodse staat en mensen.

 • Bid dat alle internationale controles over de nucleaire faciliteiten van Iran zullen worden hersteld.
 • Bid dat Iran zal worden gedwarsboomd in zijn vele inspanningen om Israël en Israëli’s in het buitenland aan te vallen via regionale proxy milities en wereldwijde terreurnetwerken.
 • Bid dat het Iraanse volk zal slagen om een nieuwe koers voor hun natie vrij te maken van de dictaten van de radicale Ayatollahs die nu regeren in Teheran.
 • Blijf bidden voor een diplomatieke doorbraak in de betrekkingen tussen Israël en Saoedi-Arabië, in de lijn van de Abraham-akkoorden tussen Israël en verschillende Arabische staten die in de afgelopen jaren zijn genormaliseerd.
 • Bid dat Israël zijn historische rechten en claims aan Jeruzalem en Judea/Samaria niet in gevaar brengt of afstaat om een vredesovereenkomst met Riyad te sluiten.
 • Bid dat meer landen over de hele wereld bevriend zullen raken met Israël en bij de Joodse staat op internationale forums komen te staan.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede’ (Numeri 6:24-26).

Ruim drieduizend christenen zijn uit alle naties in Israël geweest om het Loofhuttenfeest samen met Israël te vieren. Eén van de hoogtepunten was het geven van de priesterlijke zegen uit Numeri 6 bij de Klaagmuur.

 • Dank dat sprekers en aanbiddingsleiders tijdens het Loofhuttenfeest de leiding en zalving van de Heer mochten ervaren.
 • Dank voor een overvloed aan vreugde onder alle pelgrims tijdens de feestbijeenkomsten.
 • Bid dat de Nederlandse delegatie, die onder leiding van Jacob en Hennie naar het Loofhuttenfeest zijn geweest, met blijdschap veilig terug zullen komen in Nederland.
 • Dank ook voor het muzikale duo Peeber en Maaike die tijdens het Loofhuttenfeest een bijdrage mochten leveren aan de lofprijs en aanbiddingsmomenten.
 • Bid dat het door hen geschreven lied ‘Reing’ (Regeer) wereldwijd impact zal hebben.
 • Bid voor de komende 2e Kamerverkiezingen die in november plaatsvinden.
 • Bid dat er mannen en vrouwen in politieke partijen zullen opstaan met liefde voor Gods volk.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62.

Overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodesh gebedsmomenten op:

Donderdagavond 5 oktober van 20.00 – 21.00 uur (Het ICEJ-team)

Zondagavond 22 oktober van 20.00 – 21.00 uur (Het ICEJ-team)

Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus