Gebed voor Israël

‘En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de HERE een wel toegerust volk te bereiden’ (Lucas 1:17).

De ICEJ heeft eind september een prachtige viering van het Loofhuttenfeest in Jeruzalem afgesloten. Hoewel er vanwege gezondheidsregels geen feestpelgrims naar Israël konden komen, keken tienduizenden christenen naar de dagelijkse feestprogramma’s vanuit het hele Heilige Land op christelijke televisienetwerken over de hele wereld.

 • Dank voor de zegen die, gedurende het Loofhuttenfeest, vanuit Jeruzalem over de hele wereld gegaan is.
 • Dank voor een opwekking en de vele wonderen en tekenen die wereldwijd door de kracht van de Heilige Geest zijn bewerkstelligd.
 • Bid om een opwekking in Israël.
 • Bid vooral voor de gelovige jongeren in Israël, dat hun getuigenis een grote impact zal hebben op hun leeftijdsgenoten.
 • Dank dat het aantal ernstig zieke Coronapatiënten is gedaald naar 487.
 • Bid dat de oplopende spanningen tussen Iran en Israël niet escaleren.
 • Bid voor die Iraniërs die elke dag hun liefde uitdrukken voor Israël, en Jeruzalem om hulp vragen.
 • Bid om wijsheid voor de Israëlische regering.
 • Bid voor de Israëlische gezinnen die onder de armoedegrens leven.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Laten zij (de vijanden van Israël) voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronde gaan, opdat zij weten, dat alleen uw naam is: HERE, de allerhoogste over de ganse aarde’ (Psalm 83:18-19).

Een groep Irakezen is onlangs bijeengekomen in Irbil, in de noordelijke Koerdische regio, om openlijk Irak op te roepen zich bij de Abraham-akkoorden aan te sluiten en vrede te sluiten met Israël.

 • Bid dat meer landen in het Midden-Oosten zich bij de Abraham akkoorden zullen aansluiten, en in het bijzonder Irak.
 • Bid dat Irak de betrekkingen met Israël gaat normaliseren, en handels- en vriendschappelijke betrekkingen tussen hun volkeren toestaat.
 • Bid dat de autoriteiten in Bagdad stoppen arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen verschillende leiders.
 • Dank dat Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid Israëls eerste staatsman was die een bezoek bracht aan het Koninkrijk Bahrein aan de Perzische Golf.
 • Bid dat het wettelijk toestaan ​​van abortussen tot aan de geboorte in de VS en Canada een halt wordt toegeroepen.
 • Bid dat hun regeringen zich in de tegenovergestelde richting keren om het leven van ongeboren kinderen te beschermen.
 • Bid voor Libanon om te worden losgemaakt van de kwade greep van Hezbollah en Iran, en dat het zal herstellen van zijn financiële ineenstorting.
 • Bid ook om goddelijke bescherming voor de christelijke gemeenschap in Libanon en om vrijmoedigheid in hun getuigenis aan anderen en in hun gebeden en geloof in God om in te grijpen in hun strijdende natie.
 • Bid dat de ’gebedsberg’ volgende maand in Argentinië zal worden opgericht.
 • Bid om bescherming voor de bewoners in de grensgebieden met het Noorden (Libanon en Syrië) en in het Zuiden (Gaza en Egypte).

Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer mij van het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd’. (1 Kronieken 4:10).

Eén van de belangrijkste kenmerken van het Loofhuttenfeest van dit jaar was de gebedscomponent. Er werd een online  achtdaagse Soekot-gebedswake georganiseerd met afdelingen uit meer dan 70 landen. Gedurende 168 aaneengesloten uren werd van 20 tot 27 september gebeden. Als reactie daarop kwamen vele krachtige getuigenissen binnen.

 • Bid voor een groep van 275 Bnei Menashe om volgende week Aliyah te maken.
 • Bid voor de ICEJ die de vluchten van meer dan 100 middelbare scholieren uit Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken sponsort. 
 • Bid dat het vermogen van de volkeren loskomt, zodat er genoeg financiën beschikbaar komen om de Aliyah-vluchten te sponsoren.
 • Bid voor de vrijwilligers die werkzaam zijn in Israël.
 • Dank dat wij ook in Nederland getuige mochten zijn van de viering van het Loofhuttenfeest.
 • Bid om een opwekking door Gods Geest in Nederland.
 • Dank voor de spreekbeurten op de Israëlzondag (3 oktober jl.) in de gemeente in Zwolle en Leeuwarden.
 • Dank dat de themaochtenden ook weer in Leeuwarden en Franeker van start gaan.
 • Bid dat onze invloed, als het gaat om de boodschap over Israël, in ons land zal worden vergroot.
 • Bid voor onze demissionaire regering, en om wijsheid voor eenieder die betrokken is bij deze langdurige kabinetsformatie.
 • Dank dat we als Nederlandse afdeling zeer nauw betrokken zijn bij de wereldwijde gebedsbeweging, zoals Rosh Chodesh.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ-afdeling in Nederland

Jan Posthumus