De meest actuele informatie staat op onze ANBI-pagina.

Valuta: euro

Balans per 31 december 202120212020
ACTIVA
Vaste activa4.0792.361
Voorraden6931.610
Vorderingen2.5763.412
Liquide middelen30.04026.237
Totaal37.38833.620
PASSIVA
Eigen vermogen30.29924.537
Schulden op korte termijn7.0899.083
Schulden op lange termijn
Totaal37.38833.620
Staat van baten en lastenWerkelijk 2021Werkelijk 2020
BATEN
DONATIES EN GIFTEN
Donaties175.437114.381
Evenementen7.98511.722
183.423126.103
VERKOOP GOEDEREN
Netto omzet9662.833
Kostprijs1.1962.417
Bruto winst-229416
OVERIGE BATEN
Rentebaten
Totaal baten183.193126.520
LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Ondersteuning projecten129.05759.804
Algemene activiteiten20.05444.926
149.111104.730
WERVING BATEN
Kosten eigen fondswerving:
Kosten voorlichting18.92217.980
Uitvoeringskosten evenementen3.9225.208
22.84423.188
BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten beheer en administratie5.4768.791
Totaal lasten177.431136.708
Resultaat5.762-10.189