Door Jurgen Buhler

Rijdend door Jeruzalem hebben we veel veranderingen gezien de laatste 10 jaren. De snelweg 1 van Tel Aviv naar Jeruzalem is vernieuwd. Onder heuveltoppen zijn tunnels gegraven en scherpe bochten zijn eruit gehaald, zodat de dagelijkse verkeersstroom gemakkelijk naar de hoofdstad van Israël kan gaan.

De Bijbel zegt dat dit zal gebeuren in een tijd van geestelijke opleving. Niet voor de stroom toeristen naar Jeruzalem, en ook niet voor de nieuwe bedrijven in Jeruzalem, maar als een geestelijke snelweg voor één reden. Deze snelweg is voor de komst van de glorie van God.

Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De Heerlijkheid van de Here zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken.” Jes. 40:3-5.

De huidige snelweg rond Jeruzalem is door de Staat Israël aangelegd. Maar Jesaja spreekt van een hemels initiatief voor deze snelweg. Hij hoort een stem als een bazuin om iedereen te betrekken bij deze profetische missie. Deze stem werd 2000 jaar geleden ook gehoord door Johannes de Doper en ik geloof dat deze stem vandaag weer gehoord wordt. Bij Johannes de Doper was het bijzonder, want hij was bijzonder. Gekleed in een mantel van kamelenhaar, gebruikte hij harde taal tegen de leiders. Hij kritiseerde hen en hun leiders vanwege immoreel gedrag, Mat.14:4. Johannes de Doper was een prediker en hij had een woord van God voor zijn generatie. Men hield hem voor een profeet, zoals God een man als Elia had gestuurd. Hij riep op tot bekering en uit heel Israël kwam men tot hem. Ook Jezus gaf Johannes de hoogste eer die iemand kan krijgen: “Waarlijk, Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.” Mat. 11:11. Maar op de vraag wie hij was, zei Johannes dat het niet om hem ging, maar om Hem die na Johannes zou komen. Ik ben de stem van één die roept in de woestijn: “Bereid de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja zei.” Joh.1:23.

Zijn boodschap kwam hard aan bij de religieuze leiders van zijn tijd. Zij hadden het idee dat zij als Gods uitverkoren volk recht hadden op een vrijkaartje naar de hemel, Luc.3:7-9. Echter, God ziet uit naar een volk die bereid is om zich te bekeren in woord en daad. Als het nodig zou zijn, kon God uit stenen zich een volk creëren, zei Johannes. Bekering was voor Johannes niet slechts een uitdrukking of belijdenis in de kerk/tempel, maar vereiste een radicale verandering van levensstijl. “Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering.” Mat. 3:8. Johannes was de wegbereider voor de Messias. Hij voerde zijn bediening uit: “in de geest en kracht van Elia… om een volk gereed te maken voor de Heer.” Luc. 1:17. Of zoals Jezus later zou zeggen: “Zie Ik zend mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.” Mat.11:10.

Elia moet eerst komen.

De profeet Maleachi verbindt de bediening van de wegbereider aan de grote profeet van Israël, Elia. Zelfs vandaag hebben de Joden de gewoonte om met Pesach een plaats open te houden aan de Sedermaaltijd voor Elia. Men doet aan het eind van de maaltijd de deur voor hem open. Toen Jezus met drie discipelen op de berg der verheerlijking was, verschenen Hem Mozes en Elia. De discipelen vroegen Jezus: “Waarom zeggen ze dat Elia eerst moet komen?” Jezus antwoorde: “Inderdaad, Elia moet eerst komen en alles herstellen. Maar Ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, maar men heeft hem niet herkend en met hem gedaan wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen lijden onder hun handen.” Toen begrepen de discipelen dat Hij het over Johannes de Doper had. Mat. 17:10-13.

Jezus antwoord op een bijzondere manier: “Elia zal komen” en “Elia is al gekomen”. Hij refereert hierin aan de tweevoudige bediening van Elia. Johannes de Doper heeft daarvan één deel gedaan. Deze bediening was krachtig, maar stopte toen hij werd onthoofd. “En zij deden met hem wat zij wilden.” En het toekomstig deel van de bediening van Elia, moet nog komen. “Elia zal alles herstellen.” Het herstel van de Staat Israël en de wereldwijde groep van de kerk en de globale crises, zoals het Corona, geven aan dat wij leven in een tijd van belangrijke geestelijke betekenis. Jezus komt spoedig! Vandaar dat wij de boodschap van Johannes de Doper moeten overdenken: “Bereid de weg van de Heer!” In deze tijd is het niet de stem van een individu, maar een stem van de Geest van God die overal in de wereld gehoord wordt door mensen die hongeren en dorsten naar meer van Zijn glorie en de komst van hun Verlosser. Vandaag horen we dat de Bijbel is uitverkocht in veel boekhandels. Ondanks de quarantaine starten overal Zoom gebedsmeetings. Deze huidige crisis is een wake-up call voor de kerk en voor Israël. Het zal de weg van de Heer helpen bouwen.

Een snelweg van heiligheid

God bouwt een snelweg in onze tijd. Met wie ik ook spreek overal ter wereld, men heeft het gevoel dat God iets nieuws doet in onze dagen. Nieuwe wijn in nieuwe zakken! Deze nieuwe snelweg is niet genoemd naar een kerkelijke richting, maar het is de snelweg van de Heer.

In Jes.35:8 beschrijft de profeet dit als een snelweg van heiligheid. Deze beweging van God verlangt van ons een levensstijl van bekering en heiliging. Beide woorden, bekering en heiliging, zijn in christelijke kringen uitzondering geworden, maar zij staan in het centrum van de boodschap van Elia en Johannes de Doper. De oproep van Johannes was niet een bekering tot het Romeinse Rijk, maar een oproep aan zijn eigen volk, het volk van God. Hij roept Israël op om recht voor God te staan. En ook vandaag roept de Heer ons op, de kerk, om recht voor God te staan. Van de zeven gemeenten in Openbaring, was God met slechts twee daarvan tevreden. De meerderheid had direct bekering nodig.

Zoals Israël in de tijd van Johannes, moeten wij ons afvragen of de kerk wel een vrijkaartje heeft voor de hemel. Een krachtige beweging van God in onze tijd verlangt een krachtige verandering in ons eigen leven.

Toen dit jaar begon, voelden wij als ICEJ staf dat God bekering van ons vroeg. Niet dat er sprake was van zonde, maar God wil ons nog meer van de wereld afscheiden en dichter in gemeenschap met Hem brengen. Charles Finney, een van de opwekkingspredikers, schreef: “lessen over opwekking”, dat iedere opwekking vooraf gaat door een golf van bekering. Laten wij deze waarheid ook vandaag ontdekken.

Een stem in de woestijn

Een roep om de snelweg van God te bereiden, zal niet snel de goedkeuring van de wereld verkrijgen. Zoals in de tijd van Johannes de Doper, de stem zal in de woestijn gehoord worden. Het wordt misschien niet eens gehoord door onze vrienden en familie. Ook Social Media en grote bijeenkomsten kunnen de stem van God niet verstaan. Maar in de intieme relatie tussen God en u, daarin zult u de stem van God leren verstaan. De Bijbel belooft, dat wanneer wij tot Hem naderen, Hij ook tot ons zal naderen.

Bergen, dalen en kronkelpaden

God gaat onze dalen niet oplossen. Zoals in de tijd van Johannes de Doper, bracht zijn boodschap de mensen uit hun comfortzone en compromissen. Het wil opvullen wat in ons leven mist. Paulus schrijft dat hij geestelijke wapens gebruikt tegen de bolwerken die tegen God ingaan, 2 Cor. 10:4,5. Dit zijn geen fysieke bergen.

Wij moeten de kronkelpaden recht maken in ons leven. In het Hebreeuws is dat ‘yakav’. Hetzelfde woord gebruikt Jeremia: “Het hart is arglistig boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” Jer. 17:9.  Derek Prince zei hiervan dat arglistig niet een passief woord is, maar een actief woord. Dit betekent dat het niet gemakkelijk is om te verwijderen, omdat ons hart actief ons misleid. Daarom roept de profeet verder uit tot God: “Genees mij, Heere, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost worden, want U bent mijn lofzang.” Jer. 17:14.

Om de snelweg van God te bereiden, is een kwestie van het hart. Jeremia, en met hem andere profeten, begrepen dat ons hart ziek is en een hemelse harttransplantatie nodig heeft door de Heilige Geest. Ezechiël profeteert hiervan, Ez.36:24. Jeremia zei dat het een nieuw verbond van God zal zijn in ons hart, Jer.31:31. En Jezus sprak over de beloofde verandering in ons hart door de Heilige Geest, dat die zo radicaal zal zijn en voelt alsof wij weder geboren zijn, Joh.3:6.

Precies hierin ligt het geheim waarom de bediening van Johannes de Doper anders is dan wat God nu wil doen. In zijn dagen werden velen aangeraakt en lieten zich dopen, maar het gaf nog geen blijvende verandering in het hart van het volk. Zoals Elia’s oproep op de Karmel slechts een kortdurende verandering bij het volk bracht. En zoals Hosea herkent: “O Efraïm, wat moet Ik met u doen? O, Juda, wat zal Ik met u doen? Want uw goedertierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en weggaat.” Hos.6:4.

Vandaar dat deze laatste oproep in de woestijn een krachtige moet zijn, harten veranderend door de Heilige Geest, anders kan het niet slagen. Het grote verschil tussen de tijd van Johannes de Doper en vandaag is dat in zijn tijd de Heilige Geest nog niet was uitgestort. En dat is nu precies wat met Pinksteren gebeurde en vandaag de grote verwachting van de late regen is: de uitstorting van de Heilige Geest, zodat we zien wat God vandaag doet. Mijn vriend Angus Buchan zei in onze Global Prayer meetings, dat hij de grootste opwekking verwacht in de geschiedenis, wanneer de coronacrisis voorbij is.

Wij leven inderdaad in een bijzonder tijdsgewricht, met vier miljard mensen die in quarantaine leven vanwege corona. Daarom, laten we onze tijd niet verliezen en ons voorbereiden op wat God met ons van plan is om te doen. God spreekt vanuit de hemel. Het is nu de tijd dat God zegt: “Ik zal nog één keer de hemel en de aarde doen schudden.” Juist door dit schudden van God waardoor: “de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.” Hebr. 12:27.  Alle dingen die de mens gemaakt heeft voor zijn eer zullen vallen en de dingen die God bouwt voor Zijn koninkrijk zullen blijven staan. Als wij meebouwen aan de goddelijke snelweg, dan zullen wij ook de Heer zien komen in Zijn glorie en kracht. Het zal een grotere glorie zijn dan wat wij tot nu op de aarde hebben gezien.

“Bereid de weg” is het thema van het Loofhuttenfeest dit jaar. Toen we dit thema kozen, konden wij nog niet weten hoe relevant dit thema zou zijn voor 2020. Het is inderdaad een jaar waarin de stem roept: “Bereid de weg voor de Heer.”

Bid mee voor het Loofhuttenfeest dit jaar. Dat het een geweldige uitstorting van Gods Geest mag worden op Gods volk. Bid mee, en maak plannen om hierbij te zijn in Jeruzalem.