De gruwelijke gebeurtenissen van 7 oktober in Israël zijn het onderwerp van meerdere onderzoeken om te bepalen wat er die noodlottige dag mis is gegaan. Veel Israëli’s voorzien nu al dat tal van politieke en militaire topleiders zullen worden vervangen. Maar een van de grootste mislukkingen is al bekend: het falen van de wachters in Israël. Om preciezer te zijn, militairen en hoge inlichtingenofficieren sloegen geen acht op de waarschuwingen die ze van de wachters hadden ontvangen.

In de weken en zelfs in de uren vlak voor de aanslagen werden meerdere tekenen van een op handen zijnde aanval opgemerkt door waarnemers die voortdurend talloze beveiligingscamera’s langs het grenshek van Gaza in de gaten houden. Maar hun waarschuwingen werden in de wind geslagen. De algemene inschatting van hoge officieren was dat Hamas nooit zou durven proberen de veiligste grens op aarde te doorbreken. De prijs van deze gebrekkige inschatting was de wrede, onmenselijke daden gepleegd door Hamas-terroristen en zelfs Gazaanse burgers, die Israël tot nu toe bijna 1.500 levens hebben gekost.
Het was zoals de profeet uit de oudheid waarschuwde: “… want zij hebben Mijn volk verleid door te zeggen: ‘Vrede!’ terwijl er geen vrede is…” (Ezechiël 13:10). Of toen Paulus zei: “Want wanneer zij zeggen: ‘Vrede en veiligheid!’, dan komt er plotseling vernietiging over hen, zoals barensweeën over een zwangere vrouw. En zij zullen niet ontkomen.” (1 Thessalonicenzen 5:3) Israël heeft altijd als voorbeeld voor de kerk gediend, zoals Paulus in 1 Korintiërs 10:11 leerde. De recente gebeurtenissen in Israël dienen als nuchtere en krachtige lessen voor de kerk en voor elke individuele gelovige vandaag.

Gereconstrueerde wachttoren in Moshav Yad Hashmona, Judean Hills (yad8.com)

In de Bijbel wordt ons vaak verteld dat we waakzaam moeten zijn. De wachter speelt een centrale rol in het Woord van God. Jezus spoorde Zijn discipelen aan om te “waken en te bidden” op de avond dat Hij werd verraden (Mattheüs 26:41). De Hebreeuwse profeten zagen zichzelf als wachters voor de natie (Ezechiël 3:17). In moeilijke tijden besloot de profeet Habakuk zelfs een wachttoren te beklimmen om te horen wat de Heer tegen hem zou zeggen (Habakuk 2:1 e.v.).

Eerdmans Dictionary of the Bible beschrijft een wachter als iemand wiens taak het is om te waken, vaak op een toren of muur, of het nu voor de koning is (1 Samuël 14:16), boven een stad (Hooglied 3:3) of over een veld (Jesaja 56:9-10). Ze voeren hun taak vaak ‘s nachts uit (Psalm 127:1). Paulus geeft de gemeente in Efeze zelfs de raad om waakzaam te zijn voor “woeste wolven” die op de kudde jagen (Handelingen 20:28-32).
De gebeurtenissen in Israël zijn een oproep aan alle gelovigen om onze eigen waakzaamheid en gebedsgewoonten onder de loep te nemen. Het is gevaarlijk dat in veel welvarende westerse kerken het ambt van wachter wordt verwaarloosd of niet bestaat.
Israëlische politieagenten houden de wacht in de Oude Stad van Jeruzalem (woordvoerder van de Israëlische politie).

Israëlische politieagenten houden de wacht in de Oude Stad van Jeruzalem (woordvoerder Israëlische politie).

In het Israël van vandaag maken wachters (shomrim in het Hebreeuws) deel uit van het dagelijks leven. Ze bevinden zich bij de ingangen van gemeenschappen, supermarkten, winkelcentra, kantoorgebouwen en elders. Hoe belangrijker de taak, hoe jonger en beter getraind ze zijn. De wachters die het huis van de president en het kantoor van de premier bewaken, behoren tot de best getrainde veiligheidstroepen in Israël, omdat deze plekken voortdurend worden bedreigd. Zonder deze wachters zouden er meer terreuraanslagen komen.
De Bijbel geeft ons vier gebieden in het Koninkrijk van God waar wachters nodig zijn om de wacht te houden op onze persoonlijke of gemeenschappelijke wachttoren.

1) De persoonlijke wachters

Iedereen moet een wachter zijn! Een belangrijk kenmerk van de Israëlische samenleving is dat vrijwel iedereen een taak heeft als wachter. Een relatief hoog percentage Israëlische burgers draagt een wapen, en vaak zijn deze gewapende burgers als eerste op de plaats van terroristische aanslagen en redden ze levens.

De Bijbel roept ons allemaal op om te allen tijde waakzaam te zijn. “Wees nuchter, wees waakzaam; want uw tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden. Weersta hem, standvastig in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden wordt ervaren door uw broederschap in de wereld.” (1 Petrus 5:8-9) De gelovige is voortdurend omringd door een vijand wiens doel het is om te stelen, te doden en te vernietigen (Johannes 10:10). Satan wil je gezin, je roeping en je wandel met de Heer vernietigen. Het zou ons aan het denken moeten zetten dat zoveel prominente leiders in de kerk, hoewel krachtig gebruikt door God, werden aangevallen en hun bedieningen instortten.

De tuin van Gethsemane door Giorgio Vasari, ca. 1570, olieverf op paneel – Nationaal Museum voor Westerse Kunst, Tokio (Wikimedia).

Maar het is niet alleen de duivel die Gods volk grote schade kan berokkenen; vaak is het de zwakheid van de gelovige. In zijn angst in Gethsémané waarschuwt Jezus Zijn discipelen: “Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” (Mattheüs 26:41) Jezus leert verder dat er twee dingen nodig zijn om onze vleselijke verlangens te overwinnen: gebed en geestelijke waakzaamheid. Tegenwoordig worden onze vleselijke verlangens meer dan ooit aangevallen, omdat pornografie en andere perverse, sensuele aanbiedingen slechts een muisklik verwijderd zijn.
Een belangrijke reden voor het gebrek aan waakzaamheid bij veel gelovigen is de grote misvatting dat we door ons aan te sluiten bij het Koninkrijk van God, denken dat we lid zijn geworden van een leuke countryclub met geweldige mensen als leden. Het Koninkrijk moet een plaats van rechtvaardigheid, vrede en vreugde zijn. Maar we hebben ons ook aangesloten bij een leger in staat van oorlog tegen satan en deze oorlog zal alleen maar intensiever worden naarmate de Dag des Heren dichterbij komt. Daarom spreekt Paulus zijn discipel Timotheüs aan als een soldaat die volgens de strenge militaire discipline moet leven (2 Timotheüs 2:3-4). Ongetwijfeld leven we in een tijd van toenemende geestelijke conflicten, en we doen er goed aan alert te blijven op onze eigen zwakheden en elke aanval van buitenaf.

Nu is de belangrijkste vraag wat te doen met de inlichtingen die we als wachters hebben verzameld? Het is één ding om gevaar te zien, maar nog belangrijker is wat je reactie zal zijn. Terwijl ik dit onderwijs schrijf, is er net een veiligheidsincident geweest in ons dorp. Er ontstond een verdachte situatie in onze straat die mijn lieve vrouw Vesna opmerkte. Ze nam onmiddellijk contact op met het hoofd van de beveiliging in onze gemeenschap, de zaak werd serieus genomen en het had een positieve invloed op de veiligheidsprocedures in ons dorp.
Dat betekent dat we als gelovigen deze zaken naar het Hoofd van onze veiligheid moeten brengen, naar Jezus en Hem ernaar laten handelen. Daarom vroeg Jezus Zijn discipelen om te waken en te bidden.

2) De gemeenschapswachters

De persoonlijke alertheid van mijn vrouw kwam ook de hele gemeenschap ten goede. Op dezelfde manier zijn we geroepen om wachters te zijn voor de mensen om ons heen, onze families, onze broeders en zusters in de Heer, en zelfs onze naties.

Er is één gebied waar het Woord van God ons aanspoort om bijzonder waakzaam te zijn. Zowel Jezus als de apostelen waarschuwden dat er in de laatste dagen misleiding zou komen. Gemakkelijke leerstellingen kunnen onze oren prikkelen, maar ze hebben weinig inhoud. Juist als leiders of oudsten in het werk van God zijn we geroepen om alert te zijn.
Opnieuw waarschuwde Paulus de gemeente in Efeze: “Ziet daarom op uzelf en op de gehele kudde, … Want ik weet, dat na mijn vertrek woeste wolven onder u zullen komen, die de kudde niet zullen sparen. Ook uit uw midden zullen mensen opstaan, die perverse dingen spreken, … Let daarom op …” (Handelingen 20:28-31).
Paulus schreef ook aan zijn leerling Timotheüs: “Ziet goed op uzelf en op het onderwijs. Volhard hierin, want door dit te doen, zult u zowel uzelf als uw toehoorders redden.” (1 Timotheüs 4:16 / NBV) Deze waarschuwing geeft aan dat niet alleen anderen het bij het verkeerde eind kunnen hebben, Paulus zei: “let op uzelf”. Derek Prince zei ooit dat christenen die geloven dat ze niet misleid kunnen worden, al misleid zijn. We moeten allemaal op onszelf letten en ons dagelijks onderdompelen in het Woord van God en in gebed.

De Tempel in Jeruzalem had een speciale groep van 4.000 Levieten die als ‘poortwachters’ dienden (1 Kronieken 23:5). Hun functies varieerden, aangezien ze onderweg de ark van het verbond bewaakten, de financiën of de ingang van de tempel. Hun werk was een essentieel onderdeel van het Huis van God.
Vandaag de dag hebben we de gave van onderscheidingsvermogen meer dan ooit nodig. Wat we nodig hebben is niet een fysiek sterke uitsmijter om de verkeerde mensen buiten onze diensten te houden, maar mensen met geestelijk onderscheidingsvermogen om te voorkomen dat de verkeerde wereldse invloeden de kerk beïnvloeden. Het belangrijkste doel van de poortwachters was niet om een gezellige sfeer te creëren voor aanbidding met de juiste mensen, maar om ervoor te zorgen dat God met Zijn glorieuze aanwezigheid welkom zou zijn in Zijn eigen Huis. In plaats van zoekersvriendelijke kerken, moeten het God-vriendelijke kerken zijn. Want als Zijn heerlijkheid er is, zal de kerk zeker een magneet zijn voor de verlorenen.

3) De profetische wachter

De Hebreeuwse profeten werden geroepen om wachters voor Israël te zijn (Ezechiël 3:14). Hun taak was om te waken over Israëls geestelijke toestand. Maar ze dienden ook als wachters op nationaal niveau, waarschuwden Israël in tijden van dreigend gevaar en gaven hemelse strategieën aan de koning. Ze waren Gods spreekbuis voor de natie, ze zagen wat er moest veranderen, waarschuwden voor bedreigingen en verduidelijkten de bedoelingen van God in de nabije en verre toekomst.
Een belangrijke taak van is het herkennen van de tijden en seizoenen waarin we leven. De Bijbel juicht de stam Issaschar toe als mannen “… die verstand had van de tijden, om te weten wat Israël behoorde te doen …” (1 Kronieken 12:32)

Het Lichaam van Christus heeft vandaag gelovigen nodig zoals deze mannen van Issaschar. Er is meer nodig dan alleen het observeren van de culturele verschuivingen in muziek of berichtgeving om onze zondagsdienst van 90 minuten op te fleuren. In plaats daarvan vinden er seismische verschuivingen plaats in het hemelse Koninkrijk. Wachters moeten begrijpen, zoals Daniël deed, dat onze wereld minder wordt geregeerd door de leiders die we in functie stemmen en meer door “… overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze eeuw, tegen geestelijke heerscharen van goddeloosheid in de hemelse gewesten.” (Efeze 6:12) Dit soort wijsheid wordt verkregen door gebed en voorbede, en door de gaven van de Geest.
Er vinden in onze tijd grote spirituele omwentelingen plaats in de islamitische wereld. In de afgelopen decennia is het aantal moslims dat Jezus als hun verlosser vindt exponentieel gegroeid, maar we zien ook een explosie van radicale islam die zich niet alleen in het Midden-Oosten maar wereldwijd manifesteert. Net als in de tijd van Jesaja (21:11 e.v.) toen mensen informeerden naar Dumah (het huidige Arabische schiereiland), zijn er wachters nodig om de tijden te beoordelen en inzichten en strategieën te geven voor de overwinning van de Kerk.

Kijk en weet hoe laat het is.

Onze samenlevingen worden geconfronteerd met andere ongekende uitdagingen, zoals kunstmatige intelligentie en genderverwarring. Maar de grootste verandering in het spirituele landschap is het herstel van Israël, wat enorme implicaties heeft voor de Kerk, vooral omdat het uiteindelijk de wederkomst van de Heer zal brengen. Dit lijkt echter grotendeels te worden genegeerd door de meeste kerken van vandaag.
Habakuk leefde in een tijd van enorme bevingen, maar toch nam hij een strategische beslissing: “Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal, en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht.” (Habakuk 2:1)

Dit is meer dan ooit een oproep aan het Lichaam van Christus om onze wachttorens te bemannen en te zien wat het woord van de Heer is voor onze tijd, zodat we kunnen handelen als de zonen van Issaschar en strategisch kunnen bidden.
De plaats waar waakzaamheid het meest nodig is, betreft de wederkomst van Jezus. Meer dan in welke andere context dan ook, worden we aangespoord om waakzaam te zijn voor Zijn komst. De reden is heel simpel. Jezus zei dat we niet precies zullen weten wanneer Hij komt (Mattheüs 24:36, 39, 42, 44, 50). Het zal ons verrassen en de beste manier om voorbereid te zijn is gewoon waakzaam te zijn. Geestelijke slaperigheid en het christen zijn op de automatische piloot is gevaarlijk. Wat beschikbaar is om ons te helpen onze auto gemakkelijk te besturen, werkt niet in het Koninkrijk van God.

Daarom schrijft Paulus aan de gemeente in Thessalonica: “Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen … Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.” (1 Thessalonicenzen 5:2-6)
Waakzaam zijn betekent dat we elke dag opnieuw de Heilige Geest uitnodigen om tot ons te spreken, om een levensstijl van gebed te hebben en Gods Woord te bestuderen. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen.

4) Waak en bid

In de Bijbel worden wachters vaak geassocieerd met gebed. De gebedsbeweging van de ICEJ haalt zijn inspiratie uit Jesaja 62:6-7: “Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.”
De wachters van Jesaja 62 hebben twee functies. Ze doen dag en nacht hun ronde om de gemeenschap voortdurend te herinneren aan de noodzaak van alertheid. Ze weten dat het verkeerd zou zijn om uit te gaan van een moment van veiligheid voor de stad en het volk van God. Nu, om deze veiligheid en bestemming te verzekeren, “herinneren ze de Heer” ook aan Zijn beloften aan Israël. Ze bidden onophoudelijk voor het volledige herstel van Jeruzalem totdat zijn uiteindelijke bestemming is bereikt. En Jesaja voorziet een tijd waarin deze dubbele taken zijn voltooid.

In zekere zin kijken deze wachters uit naar toekomstige bedreigingen, maar ze kijken ook verder naar de hemelse gewesten, naar de beloften van God die nog steeds op vervulling wachten, en ze bidden zo lang als nodig is om ze te zien gebeuren.
Waken en bidden gaan dus altijd hand in hand. Het goede nieuws is dat als we het krachtige wapen van gebed gebruiken, we streven naar de overwinning. Het zijn de biddende wachters die grote heldendaden verrichten. Er kan veel veranderd en bereikt worden door gebed, en in het bijzonder door gezamenlijk gebed.
De reden dat God de wachter roept, is niet dat hij het verval en de ondergang van de wereld kan aanschouwen en zo een brenger van slecht nieuws kan worden die niets goeds ziet in de toekomst. Integendeel! Hij wordt met een uitdrukkelijk doel naar de wachttoren geroepen. “… totdat Ik Jeruzalem tot een lof op aarde maak.” (Jesaja 62:7)

Een oproep tot actie

Tot slot moedig ik u ten zeerste aan om een wachter te worden voor uw eigen persoonlijke leven en uw gezin, evenals voor de gemeenschap waar de Heer u heeft geplaatst. Vraag de Heer om u de nodige goddelijke wijsheid te geven om stand te houden tegen de boze plannen van de vijand en om grote heldendaden te verrichten in deze dagen van grote beroering.
Ik nodig u ook uit om deel te nemen aan onze wereldwijde gebedscampagne Jesaja 62. Door dit te doen, sluit u zich aan bij een machtige schare wachters die in deze kritieke tijd aan de zijde van Israël staan. We bidden niet alleen voor Israël in het huidige conflict, maar herinneren de Heer ook aan de glorieuze toekomst die Hij aan Zijn volk heeft beloofd. Maak dus van 2024 jouw jaar als wachter.

Moge de Heere u zeer zegenen als u op de muren van Jeruzalem gaat staan.

Geschreven door Jürgen Bühler, ICEJ President