Het Koninkrijk van God staat centraal voor zowel joden als christenen. De grote Joodse filosoof Michael Wyschogrod leerde dat het belangrijkste beeld voor God in de Hebreeuwse Bijbel God als Koning is. Hetzelfde zou je kunnen zeggen in de leringen van Jezus, dat het Koninkrijk van God absoluut het allerbelangrijkste is. De favoriete onderwijsmethode van Jezus was met gelijkenissen, en het belangrijkste thema van deze gelijkenissen was het Koninkrijk van God.

Zowel protestanten als katholieken komen in de verleiding om het Koninkrijk verkeerd te begrijpen. Protestanten komen in de verleiding om te denken dat het Koninkrijk alleen innerlijk en onzichtbaar is, in het hart. Maar in de evangeliën en in Handelingen wordt het Koninkrijk heel zichtbaar. De Romeinen vreesden dat de Jezusbeweging een bedreiging van buitenaf vormde. Zij wisten dat als de God van Israël Koning is, wat de apostelen predikten, Caesar dat niet is. De Romeinen vervolgden de Jezus-beweging dus op zichtbare manieren.
De katholieke verleiding is om te denken dat het Koninkrijk al in de Kerk is aangekomen en dat er niets meer te verwachten is. Het is allemaal klaar. Maar als dat zo is, waarom zei Jezus dan tegen Zijn discipelen dat ze in het Onze Vader moesten blijven herhalen: “Uw koninkrijk kome!”, alsof het nog niet volledig was gekomen?

De Bijbelse boodschap is dat het Koninkrijk er nu is omdat Jezus als afgezant van het Koninkrijk eens is gekomen. Maar hij zal terugkomen om het Koninkrijk vollediger te vestigen. Het Koninkrijk is dus nu, en nog niet. Het is allebei!
Hoe zit het nu met Israël? Jezus spreekt over het herstel van Israël in Handelingen 1:6 en elders. Steeds meer geleerden realiseren zich dat je Jezus’ kijk op het Koninkrijk van God niet kunt begrijpen zonder zijn verwachting van Israëls herstel te begrijpen.
In Lucas 21 voorspelt Jezus dat Jeruzalem op een dag niet langer vertrapt zal worden door de heidenen, en dit zal het einde van de tijden van de heidenen inluiden. Nu is “vertrappen” een technische term voor politieke en militaire controle. Wanneer vond dat plaats? Toen Israëlische parachutisten in 1967 Oost-Jeruzalem innamen.

We moeten begrijpen dat zowel de Hebreeuwse Bijbel als Jezus leert dat God met naties omgaat als naties, niet alleen als individuen. Ten tweede oordeelt God de naties op de manier waarop ze het Joodse volk en Israël behandelen. En ten derde, tegen het einde der dagen zullen de natiën zich tegen Israël en haar volk keren. De Schrift suggereert ook dat het herstel van Israël deel uitmaakt van de eerstelingen van de genezing van de naties, die aan het einde van het boek Openbaring specifiek worden genoemd als onderdeel van de toekomst.

Dus, hoe zit het met de Gaza-oorlog? We moeten niet geschokt zijn door de wreedheid en het kwaad van Hamas. Wat we op 7 oktober zagen, was een kleurenvideo van Satans haat tegen Gods uitverkoren volk, de Joden.
Zou Jezus de Gaza-oorlog steunen? Veel christenen uit de pacifistische traditie, de anabaptistische traditie, zouden nee zeggen, dat hij tegen alle bloedvergieten en moorden was. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik respecteer ze, maar ik zou zeggen dat Jezus ons zegt onze vijanden lief te hebben en het kwaad dat ze vertegenwoordigen te haten.
Jezus was een Jood, en de Hebreeuwse Bijbel, waarvan Jezus elke letter inspireerde, leert dat de vreze des Heren de haat van het kwaad is. Paulus citeert dat in Romeinen 12:9. Jezus zelf haatte het kwaad. In Openbaring 2:6 prijst Jezus de kerk van Efeze voor het haten van de werken van de Nikolaïeten, “die Ik ook haat”.

Jezus is geen pacifist. Hij geloofde, zoals alle Joden geloven, dat er een tijd is voor oorlog, zoals Prediker 3 leert.
Jezus toont zijn haat tegen het kwaad in de gelijkenis van de goddeloze pachters. Hij vertelt ons dat de eigenaar van de wijngaard de slechte pachters die zijn knechten en zoon doodden, strafte door, zoals de tekst het uitdrukt, “die ellendelingen een ellendige dood te bezorgen”. Dat zijn geïnspireerde woorden die een bloedige bestraffing van goddeloze mensen beschrijven.

In Openbaring 19 druipt Jezus’ mantel van bloed en uit zijn mond komt een zwaard voor het doden van de goddelozen. Dit is dezelfde Jezus van wie veel christenen denken dat hij slechts zachtaardig en zachtmoedig is. Maar de ware Jezus is ook heilig en straft goddeloosheid.

Het punt? Hoewel Jezus ons oproept om onze vijanden lief te hebben, is zijn liefde heilig. Dat is heel anders dan de liefde van de wereld, die typisch onheilig is. Zijn oproep aan ons om onze vijanden lief te hebben, is niet in tegenspraak met de tragische noodzaak voor naties, in het bijzonder de natie van Gods uitverkoren volk, de Joden, om zich te verdedigen tegen degenen die hun eliminatie zoeken.

Wij christenen moeten erkennen dat Iran en Hamas heel openlijk zeggen dat ze de volgende keer achter christenen aan gaan. Israël vecht vandaag voor beschaving en voor gerechtigheid. We moeten doen wat we kunnen om hen te steunen – spiritueel, politiek en militair.

Prof. Gerald McDermott is een anglicaans theoloog en een vooraanstaand geleerde op het gebied van christenzionisme. Dit bericht is een uittreksel met kleine bewerkingen uit zijn presentatie op de Envision-conferentie 2024 van de ICEJ.