In deze wereld gebeurt er van alles: ziektes, geweld, spanningen, aardbevingen en zelfs oorlogen. De lijst is lang en divers. Van alle kanten wordt ons rustig en veilig leventje verstoord. Waar kunnen we bescherming vinden tegen al dit onheil? Geeft God bescherming voor alle soorten van onheil en kwaad in de wereld, of God alleen bescherming geeft op het geestelijke vlak? Moeten we onszelf nog steeds verdedigen in deze wereld? Waar en hoe vinden we houvast in deze wereld, om het vol te houden als gelovigen? Kortom, genoeg vragen die momenteel spelen en waar we over na willen denken. We willen voor de antwoorden kijken wat de Bijbel ons aanreikt, hoe wij bescherming kunnen vinden in deze wereld.

Waar komt bescherming vandaan?
Allereerst komt bescherming van Gods kant. Als christen weten we dat God ons een toevlucht en een veilige haven is, waar wij bij kunnen schuilen. In Ps. 46: 1,2 staat: ‘God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats.’ Dat is nogal een uitspraak. Dit was het uitgangspunt voor Luther om zijn bekende lied te maken: Een vaste burcht is onze God. De Psalmist schrijft dit als een ervaringsdeskundige. God is een hulp gebleken in de moeilijkheden. Dus niet meer een vraag, of God misschien ons zal helpen, nee: God is gebleken een hulp te zijn.

God gaf Zijn volk bescherming
Er zijn vele teksten in de Bijbel die dezelfde ervaring beschrijven, dat God Zijn volk heeft uitgeleid, heeft bevrijd, heeft gered, heeft ….. Het beste voorbeeld van deze bescherming, lezen we bij de Uittocht uit Egypte. Over Egypte kwamen 10 plagen, als 10 tekenen van God dat God sterker is dan de afgoden van Egypte. Al die plagen waren onheil over Egypte. Toen beschermde God Zijn volk. Hij deed hen uitgeleide, Hij bevrijdde hen van de Farao, Hij verloste hen van hun eigen zonden en Hij nam ze aan tot volk van God en tot persoonlijk eigendom, Exodus 19:7. Over bescherming tegen onheil in de wereld gesproken. Die bescherming lag vooral in het bloed van het lam, dat Israël zelf op de deurposten moest strijken. Zonder dat bloed van het lam, was er geen bescherming tegen de engel van de dood. Deze engel ging pas voorbij, wanneer hij het bloed van het lam zag aan de deurposten. Bijzonder dat ‘Pesach’, betekent voorbijgaan, ‘to pass over’. Er was bescherming door het bloed van het lam.

Ná de Uittocht uit Egypte, was er een strijd tussen Israël en de Amalekieten. Amalek streed niet op een normale manier met Israël, van man tegen man, maar viel de achterhoede aan. Jozua moest fysiek tegen deze vijand strijden, maar Mozes nam de staf Gods in de hand en streed geestelijk mee. Mozes wist dat de strijd niet alleen fysiek was, maar dat het een geestelijke dimensie heeft. Mozes nam Aäron en Hur mee. Mozes was de profeet van het Oude Testament, Aäron de hogepriester en Hur was de stamvader van Juda, waar later de koningen uit voortkwamen. Doordat Mozes de staf Gods omhooghield, kon Israël de strijd aangaan. Israël kreeg er een bovennatuurlijke partner in de strijd bij en kon zo overwinnen. Dat is een patroon die we verder willen onderzoeken.

Beschermt God ook ons?
Deze bescherming door het bloed van het lam, is niet afgelopen in het Nieuwe Testament. Ook nu worden wij als gelovigen beschermd door het bloed van ons Paaslam, Jezus Christus. In Efeze 1:7 lezen we: ‘in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed.’ Het bloed dat ons reinigt en verlost van onze zonden, wil ons ook beschermen tegen het onheil in de wereld. Er is kracht in het bloed van het lam. We lezen in Openbaring 12:11 dat wij: ‘de tegenstander en aanklager hebben overwonnen door het bloed van het lam.’ Daarmee is het bloed van het lam onze sterkste bescherming. God kan echter die bescherming alleen maar geven, wanneer wij geloven in de Naam van Jezus en in Zijn verzoenend lijden en sterven voor onze zonden. Net zoals Israël zelf het bloed van het lam aan de deurposten moest strijken, wil God ook nu met ons samenwerken: Hij geeft, wanneer wij er actief om bidden. Blijkbaar komt bescherming niet alleen van God, maar ook van onze kant.

In het Nieuwe Testament zien we dat God zelfs nog verder gaat. Hij wil de mens zelf een teken geven dat Hij ons nabij is, dat Hij met ons meegaat, dwars door het leven heen met zijn ups en zijn downs. We lezen dat toen de gemeente te Jeruzalem groeide en er diakenen werden aangesteld, dat de apostelen voor hen gingen bidden en hen de handen oplegden. Als een teken van vervulling en verzegeling met de Heilige Geest, Hand. 6:6.

De verzegeling met de Heilige Geest
Deze verzegeling met de Heilige Geest komen we veelvuldig tegen in het Nieuwe Testament. In Efeze 1:13 staat: ‘In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.’ De verzegeling met de Heilige Geest is daarmee een belofte en een zekerheid, een verzekering van onze erfenis, en daarmee een bescherming wat ons ook overkomt in het leven. God geeft ons een verzekering in het leven, een bescherming door de verzegeling met de Heilige Geest. Niets of niemand kan ons roven uit de hand van God, en onze toekomst is zeker gesteld. Onze toekomst kan veiliggesteld zijn, door de verzegeling met de Heilige Geest. Dat wil nog niet zeggen, dat we beschermd zijn voor alles in dit leven.

Hoe krijgen we die bescherming in dit leven? We lezen in Efeze 4:30 waar staat: ‘En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.’ Dat is geweldig nieuws. Hoeven we dan zelf niets meer te doen, en kunnen we gewoon afwachten wat God aan het doen is in deze wereld? Als we zondigen, zetten wij een deur open voor de tegenstander. Dan bedroeven wij daarmee de Heilige Geest en kan niet meer optimaal in ons leven werken.

De geestelijke wapenrusting
De verdere uitwerking van deze verzegeling met de Heilige Geest, ligt in de geestelijke wapenrusting die God vervolgens geeft. In Efeze 6 lezen we over de wapenrusting die God ons wil geven, over de bereidvaardigheid van het Evangelie van de vrede, de bescherming door het harnas, met de helm van het heil. En zo zien we een hele uitrusting van een soldaat, maar dan de geestelijke bescherming die God geeft aan ons om het vol te houden in deze wereld. Wat ik pas later begreep, is dat God die wapenrusting wel geeft, maar dat wij deze wapenrusting zelf moeten aantrekken. We zijn geen marionetten van God. God wil actieve soldaten in Zijn leger en daartoe moeten we zelf deze wapenrusting aandoen. Wat dan nog het moeilijkste is, ook nog actief daarmee leren vechten. O, dat is wat anders dan een rustig en veilig leventje als christen, onder de vleugels van God stil blijven zitten en afwachten. Nee, God wil dat wij meedoen in deze wereld en ook de uitdagingen daarin aangaan, door actief de wapenrusting te gebruiken en het enige aanvalswapen leren hanteren: het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God. Dus, verzegeling met de Heilige Geest is een voorwaarde, om met en door de Heilige Geest te kunnen strijden.

Blijven oefenen
Het bijzondere is, dat dit zwaard van de Geest niets anders is, dan om het Woord van God te leren gebruiken. Wij hoeven niet uit eigen kracht te strijden en met eigen woorden anderen te overtuigen. ‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.’ Hebr. 4:12. Daarbij is het de Heilige Geest die ons de woorden geeft, zodat we het juiste Woord van God vertellen in die situatie, waarbij: ‘het Woord van God nooit ledig terugkeert, maar doet wat God behaagt’, Jes. 55:11.

De vraag komt wel boven, waar we precies tegen strijden? Is dat zichtbaar? Tegen alle oorlogen en ziektes en spanningen in de wereld? Wat zegt de Bijbel daarover? In hetzelfde hoofdstuk van Efeze, waar God ons de wapenrusting aanreikt, staat waarom God ons die bescherming geeft: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’ Efeze 6:12. Met andere woorden, de wapenrusting is vooral een geestelijke zaak, omdat we met geestelijke aanvallen te maken hebben.

De geestelijke strijd
Deze geestelijke aanvallen zijn meestal niet zichtbaar, maar proberen ons wel van onze zekerheid af te houden, van onze veiligheid en bescherming die wij hebben door de Heilige Geest. De boze, de tegenstander, wil ons vooral uit onze zekerheid en verzegeling halen. Wij worden gewaarschuwd dat de tegenstander ons wil verleiden met allerlei zaken: ‘Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke.’ Galaten 6:19,20. In deze lijst zien we dat de geestelijke strijd zich voordoet in zichtbare dingen en die zijn zeer reëel in het leven. Daarbij worden wij opgeroepen om vooral in de Geest te blijven wandelen. Niet alleen wandelen, maar ook leren strijden met de wapenrusting aan en met het zwaard van de Geest. En de Bijbel geeft verder aan, dat wij meer dan overwinnaars zijn en dat wij vooral overwinnen door het bloed van het lam en door het vervolg van de tekst uit Openbaring 12:11 ‘door het woord van hun getuigenis.’ Dus, ook door onze deelname in de strijd.

Onze deelname
Het is duidelijk dat God ons bescherming wil geven. Dat zagen we al in het Oude Testament bij de Uittocht uit Egypte: bescherming tegen de 10 plagen. Maar Israël moest wel zelf het bloed van het lam strijken aan de deurposten van hun huizen, anders was er geen bescherming voor hen. Ook in het Nieuwe Testament zijn wij beschermd door het bloed van het lam, mits wij geloven in de Naam van Jezus, onze Verlosser en Beschermer. Daarbij kunnen wij de uitdagingen van deze tijd aan, zelfs leren strijden, omdat wij weten dat Jezus voor ons in de hemel pleit. Net als Mozes die de staf Gods omhoog hief, zodat Jozua de overhand behaalde. Wij kunnen nu de strijd aan, omdat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest. Daarbij kunnen wij zelfs overwinnen, door het zwaard van de Geest te leren hanteren, en door het woord van ons getuigenis. Juist dat laatste, ons getuigenis, is het wat overwint.

Ons getuigenis
Dan komt de vraag heel dichtbij: wat laten wij zien van ons geloof? Welk getuigenis hebben anderen van ons gezien? Hoe gaan wij met God samenwerken om Zijn koninkrijk hier op aarde te bouwen? God wil bescherming geven en wij mogen werken in Zijn wijngaard, staande op de beloften van God: Jezus pleit daarbij voor ons in de hemel. Hij is de ‘Heer van de hemelse legers.’ Ook al blijft de fysieke strijd, blijven er ook nog steeds oorlogen en andere crises, waardoor we het fysiek zwaar kunnen hebben. Maar we lezen in Romeinen 8:37, ‘in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die ons heeft liefgehad.’ Zonder strijd, geen overwinning.

Ons uitzicht
Ons uitzicht is dat eenmaal dat Koninkrijk van God op aarde zichtbaar wordt, wanneer Jezus terugkomt om vrede en gerechtigheid op aarde te vestigen, vanuit Jeruzalem. ‘Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. Wie is Hij, deze Koning der ere? De Heere van de hemelse legers, Hij is de Koning der ere.’ Psalm 24:9,10. Daarom is ons getuigenis niet zonder gebed voor de Vrede van Jeruzalem, zodat de Vredevorst spoedig gaat komen en Zijn Koninkrijk op aarde gaat vestigen, vanuit Jeruzalem. Dan zal er vrede zijn op de ganse aarde.

Door Jacob Keegstra