Teaching- dragon and moon, pregnant woman. Firefly

De huidige oorlog in Israël is niet alleen een oorlog die in het fysieke rijk wordt uitgevochten. Vanaf het begin was het duidelijk dat we niet alleen te maken hebben met een politiek conflict, maar vooral met een conflict van enorme spirituele dimensies. Afgelopen 7 oktober was een van de donkerste manifestaties van antisemitisme sinds de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na verschillende keren de grensgemeenschappen van Gaza te hebben bezocht en uit de eerste hand de resultaten te hebben gezien van de wreedheden en barbaarsheid die die dag zijn begaan, voelde het alsof ik in de afgrond van de hel tuurde. Inderdaad, we waren getuige van een krachtige demonische geest aan het werk. Door de hele Bijbel heen wordt dit spirituele vorstendom geïdentificeerd met Amalek, en het heeft de volgelingen van Hamas in Gaza die dag zeker gegrepen, net zoals het de nazi’s in Duitsland in de jaren 1930 en 1940 aangreep.

Deze Amalek-geest komt naar voren in Genesis, het eerste boek van de Bijbel, met het verhaal van de broederlijke rivaliteit tussen Jakob en Esau. Hoewel deze tweelingbroers zich uiteindelijk verzoenden, had Esau een kleinzoon, Amalek genaamd, die zijn jaloezie en haat tegen Jakobs nakomelingen liet groeien, en zijn afstammelingen erfden het van generatie op generatie. De Bijbel waarschuwt voor de gevaren die voortvloeien uit zulke rivaliteiten tussen broers en zussen, zoals we zien in het begeleidende onderwijs van David Parsons over de spanningen die tussen Kaïn en Abel ontstonden. En we zien zelfs dat het culmineert in het Einde der Dagen, zoals uiteengezet in Openbaring 12.

Dit intrigerende hoofdstuk, te vinden in het laatste boek van de Bijbel, onthult bepaalde aspecten van de kosmische realiteit en de verborgen wortels van dit oude conflict in onze tijd, vooral sinds 7 oktober. In Openbaring 12:1 ziet de apostel Johannes “een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een krans van twaalf sterren”. Deze vrouw is zwanger en staat op het punt van bevallen. Dan verschijnt er een ander teken: een draak staat voor de vrouw, klaar om het kind dat geboren wordt te verslinden.

De unieke kenmerken van de draak zijn dat hij zeven koppen heeft met tien hoorns en op elke kop staat een diadeem of kroon. Het Woord van God identificeert deze grote draak als “die slang uit de oudheid, genaamd de duivel en satan, die de gehele wereld misleidt”. (Openbaring 12:9) Jezus noemt hem de “heerser van deze wereld” (Johannes 12:31), en Openbaring 12:10 verwijst naar hem als de “aanklager van onze broeders”. Dezelfde jaloerse geest die aan de deur van Kaïns hart hurkte en hem aanspoorde uit te halen naar zijn broer Abel, is nog steeds bezig met precies dezelfde strategie, zowel in de hemelse gewesten als op aarde.

Jozefs droom, Bijbeltekening door Otto Semler (Flickr)

Maar wie is de vrouw? De verwijzingen naar de zon, de maan en de twaalf sterren komen slechts één andere keer op een vergelijkbare manier voor, in Genesis in een droom van Jozef die grote jaloezie en zelfs beschuldigingen bij zijn broers veroorzaakte: “Toen droomde hij nog een andere droom en vertelde die aan zijn broers, en zei: ‘Kijk, ik heb nog een droom gedroomd. En deze keer bogen de zon, de maan en de elf sterren zich voor mij neer.'” (Genesis 37:9)
Dit is een duidelijke verwijzing naar Jakob, zijn vrouw Rachel en zijn twaalf zonen – dezelfde Jakob die Israël werd, patriarch van de Joodse natie en het Joodse volk. Johannes zag dezelfde beeldspraak die de vrouw sierde, die Israël uitbeeldde, die in barensweeën verkeerde en op het punt stond een mannelijk kind te baren. Dit kind was de beloofde Messias, Yeshua (Jezus) Die de wereld zou regeren met een ijzeren staf (Openbaring 12:5; Psalmen 2:9, 110:2; Jesaja 11:4; Openbaring 2:27, 19:15). Het belangrijkste doelwit van de draak was niet de vrouw, maar het mannelijke Kind. Hij ging echter naar de hemel (zie Handelingen 1:9) en werd daardoor weggehaald voor satans dreiging. Dus werden zijn aandacht en woede toen gericht op de vrouw – Israël.

De belangrijke waarheid die hier wordt geopenbaard, is de eeuwige haat die satan heeft tegen het Joodse volk. Israël werd geroepen om een unieke rol in de wereld te spelen, om het heilsplan en de doelen van God aan de mensheid naar voren te brengen. Vanaf het begin heeft God verklaard dat door middel van hun zaad “alle geslachten van de wereld gezegend zullen worden”. (Genesis 12:3) Israël werd geroepen om “een licht voor de heidenen” te zijn (Jesaja 42:6) en een priesterlijk koninkrijk (Exodus 19:6), door God voorgenomen om de naties van de aarde te redden. Door Israël werd het Woord van God gegeven (Romeinen 3:1). Zij brachten de Messias voort in het vlees (Romeinen 9:5). Alle twaalf oorspronkelijke apostelen die voor het eerst het Evangelie aan de heidenen predikten, waren Joden. Dit is ongetwijfeld een natie die als geen andere natie wordt genoemd. In onze tijd is Israël teruggekeerd naar hun oude thuisland. Het belangrijkste doel van deze inzameling is om de Messias terug te brengen naar onze wereld, daarom weet satan “dat hij een korte tijd heeft”. (Openbaring 12:12) En als hij de “vrouw” kan vernietigen – dat wil zeggen Israël en de Joden – gelooft hij dat hij Gods verlossingsplan voor de mensheid kan frustreren.

Het is vermeldenswaard dat satans belangrijkste tactiek en wapen in de hemel “beschuldiging” is. Het was zijn belangrijkste methode in de eeuwen voor de geboorte van Christus (zie Job 1:6; Zacharia 3:1). En op aarde blijft het constante gebruik van beschuldigingen zijn belangrijkste strategie. Het woord dat in Openbaring 12:10 met “aanklager” is vertaald, is het Griekse woord kategoros, waarvan we het woord “categorie” afleiden. Het Oxford-woordenboek definieert categorie als een “verdeling van mensen met bepaalde gedeelde kenmerken”.

In veel opzichten ligt deze “categorisering” aan de basis van al het racisme en de xenofobie in de wereld, en dit geldt vooral met betrekking tot het Joodse volk. Wij zien het in de boekrol van Esther wanneer Haman verschijnt als de voornaamste aanklager van de joden, als hij tegen koning Ahasveros zegt: “Er is een zeker volk verstrooid en verstrooid onder het volk in alle provincies van uw koninkrijk; hun wetten zijn anders dan die van alle andere mensen, en ze houden zich niet aan de wetten van de koning. Daarom past het de koning niet om ze te laten blijven.” (Esther 3:8)

Recent anti-Israël protest op Columbia Universiteit begin dit jaar (AFP)

Deze demonische kracht van valse beschuldigingen ligt aan de basis van het antisemitisme, zowel toen als vandaag. Het is wat Maarten Luther ertoe dreef zijn beruchte pamflet “Tegen de Joden en hun leugens” te schrijven. Het zorgde ervoor dat de nazi-functionarissen op de Wannseeconferentie, hoewel velen in christelijke gezinnen waren opgegroeid, instemden met de ‘Endlösung’ – dat wil zeggen het plan om elf miljoen Joden in Europa en Noord-Afrika te vermoorden. En het zorgt ervoor dat de schrijvers van Palestijnse schoolboeken elke Joodse geschiedenis of het recht om in het land Israël te wonen ontkennen, waardoor weer een nieuwe generatie antisemitische Palestijnse jongeren wordt opgevoed, inclusief degenen die op 7 oktober de Israëlische gemeenschappen langs de grens met Gaza bestormden. Het voedt de giftige leringen in moskeeën en koranscholen die hen deden geloven dat Joden als beesten kunnen worden afgeslacht. En deze zelfde geest leidde er onlangs toe dat 15 van de 17 rechters van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gehoor gaven aan de stem van de “aanklager van de broeders”, omdat ze de genocidale bedoelingen en acties van Hamas negeerden en in plaats daarvan geloof hechtten aan de valse beschuldiging dat Israël de Palestijnen probeert te vernietigen.

De kracht van dergelijke woorden, gedachten en concepten mag nooit worden onderschat. Het kunnen ontmoedigende demonische leugens zijn die moeilijk te weerstaan zijn. In Openbaring 12:15 staat: “Zo spuwde de slang water uit zijn mond als een vloed achter de vrouw aan, opdat hij haar door de vloed zou doen meeslepen.” Merk op hoe vaak in Openbaring wordt verwezen naar de kracht van de mond of stem (zie bijvoorbeeld 9:17, 13:5, 16:13).

Het is ook opmerkelijk dat het leeuwendeel van de media in de wereld vandaag de dag zeer kritisch is over Israël, zo niet openlijk antisemitisch. Deze demonische vloed van leugens uit de mond van de draak raast vandaag door alle streams van tv, print en sociale media. De in de VS gevestigde Combating Antisemitism Movement ontdekte dat na 7 oktober het aantal anti-Israëlische en antisemitische berichten op Tik-Tok alleen al veel groter was dan het aantal commentaren over de oorlog van Israël tegen Hamas in de top vijf van Engelse nieuwssites, zoals CNN en de Wall Street Journal.

Een laatste kenmerk van deze draak is dat hij niet in staat was om het mannelijke kind te vernietigen, en hij kon de vrouw (Israël) niet vernietigen, dus werd hij boos en “ging oorlog voeren met de rest van haar nakomelingen, die de geboden van God onderhouden en het getuigenis van Jezus Christus hebben”. (Openbaring 12:17) Dat betekent dat de laatste aanvalslinie of beschuldiging tegen christenen zal zijn. Het is precies deze agenda die vandaag de dag in veel moskeeën over de hele wereld wordt gepredikt, onder de slogan: “Eerst de zaterdagmensen, dan de zondagsmensen.”

Deze waarschuwing moet serieus worden genomen, omdat het Woord van God ons waarschuwt dat een laatste, wereldwijde campagne tegen het christelijk geloof te verwachten is. Wat dat betreft, heb ik onlangs vernomen dat er in de VS een nieuwe wet is aangenomen dat alle elektronische aankopen van religieuze artikelen (bijbels, christelijke boeken, enz.) worden geregistreerd in een enorme database. Als christenen moeten we bidden en alert zijn op de uitdagingen die voor ons liggen. Een aantal christelijke bedieningen over de hele wereld worden al speciaal gecontroleerd door de staatsautoriteiten, simpelweg omdat ze achter Israël staan.

Maar ondanks dit alles is er ook heel goed nieuws in hetzelfde hoofdstuk van Openbaring 12, dat gelovigen voorziet van de wapens die we nodig hebben om te overwinnen en te zegevieren in dit grote conflict van de laatste dagen. “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” (Openbaring 12:11)

Hier zijn drie basiswaarheden die ons zullen helpen niet alleen te overleven, maar ook te overwinnen!

  1. Het belangrijkste wapen dat God aan gelovigen heeft gegeven, is het bloed van Yeshua. De gerespecteerde bijbelleraar Derek Prince schetste zeven krachtige manieren waarop het bloed van Jezus voor ons werkt: Het is de belangrijkste bron van onze verlossing (Efeziërs 1:7); het reinigt van al onze zonden (1 Johannes 1:7); het rechtvaardigt (Romeinen 5:9); het bloed heiligt (Hebreeën 13:12); het geeft leven (Joh. 6:53 e.v.); het spreekt namens ons (Hebreeën 12:24) en het bloed geeft toegang tot de aanwezigheid van God (Hebreeën 10:19 e.v.). Dit zijn zeer belangrijke punten die te maken hebben met het belangrijkste doelwit van satans beschuldigingen tegen ons: onze zonden en mislukkingen. Iedere gelovige die van boven geboren is, kan aanspraak maken op deze krachtige kenmerken van het bloed van Yeshua.
  1. Het is heel duidelijk dat het beste tegengif voor de leugens en beschuldigingen van satan de waarheid zelf is. Jezus Zelf zei dat de waarheid u zal vrijmaken (Johannes 8:32). Het Griekse woord voor belijdenis betekent letterlijk ‘hetzelfde zeggen’. Het betekent dat we hetzelfde zeggen als het Woord van God zegt over Israël, de Joden, ons eigen leven en de Kerk. Gods Woord en waarheid zijn krachtig (Jeremia 23:29; Hebreeën 4:12).
  1. We hebben een radicale toewijding aan Jezus nodig. Het betekent niet ‘alleen’ de bereidheid om je leven te verliezen voor Jezus, maar veel meer een levensstijl van dagelijks je kruis opnemen, van elke dag sterven aan jezelf, van bereid zijn alles op te geven ter wille van die schat in het veld, het Koninkrijk van God.

Satan staat machteloos tegenover mensen die bedekt zijn met het bloed van Yeshua, die in Gods waarheid leven en spreken, en die volledig aan Hem verkocht zijn. Dit betekent dat we ons in het huidige conflict tegen Israël en elk toekomstig conflict tegen de kerk de bovenstaande eigenschappen van het bloed moeten toe-eigenen en dat God ons de overwinning zal geven. Om die reden komen we momenteel elke dag samen op de Global Prayer Gathering, waar we Gods waarheden over Israël belijden en verkondigen. We zijn enorm gezegend om te zien dat veel mensen ongelooflijk toegewijd zijn aan deze gebedstijd, aangezien velen dagelijks of meerdere keren per week meedoen.

Laten we allemaal alert zijn als we een nieuwe dimensie van conflict binnengaan. En laten we een volk zijn, gewassen in het bloed van Yeshua, dat het Woord van God belijdt (en kent) en volledig toegewijd is aan onze Heer en Redder. Samen zullen we overwinnen!

Geschreven door Jürgen Bühler, ICEJ President