Gebed voor Israël

‘Sla acht op Mij, Mijn volk, Mijn natie, hoor Mij aan, want een wet zal van Mij uitgaan en Mijn recht zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken’ (Jesaja 51:4).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor premier Netanyahu en zijn oorlogskabinet die heeft benadrukt dat de uitspraken van het Internationaal Strafhof in Den Haag geen invloed zullen hebben op de acties van Israël.
 • Bid dat de zorgen van de premier worden weggenomen over de arrestatiebevelen die het Internationaal Strafhof dreigt uit te vaardigen tegen Israëlische functionarissen.
 • Bid voor Netanyahu die door velen het verwijt krijgt dat er nog geen overeenkomst is bereikt over de vrijlating van de resterende gijzelaars.
 • Bid dat de regering niet in zal gaan op de eisen van Hamas die veel verder gaan dan wat een Israëlische regering kan en mag accepteren.
 • Bid dat de meerderheid van de bevolking overtuigd blijft van het feit dat de enige weg vooruit, een militaire actie en de nederlaag van Hamas is.
 • Bid om eenheid tussen regering en oppositie nu oppositieleider Yair Lapid heeft gezegd de oorlog te zullen beëindigen en de Rafah-operatie zou hebben geannuleerd en een gijzelingsovereenkomst met Hamas gesloten zou hebben.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor families van de gijzelaars nu er opnieuw een propagandavideo is verspreid met beelden van twee gegijzelden Keith Siegel en Omri Miran.
 • Bid dat de regering de juiste keuzes maakt nu families zeggen dat het Israëlische kabinet moet kiezen tussen oorlog voeren of de gijzelaars zien vrij te krijgen.
 • Bid voor de gesprekken die met een Egyptische delegatie in Israël worden gevoerd over de vrijlating van enkele gijzelaars.
 • Bid dat Israël niet bezwijkt onder de druk over de vrijlating van 33 gijzelaars in ruil voor een staakt-het-vuren van drie maanden.
 • Bid dat Hamas gehoor geeft aan de oproep van de VS en 17 andere landen tot vrijlating van de gijzelaars.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de IDF-reservisten die oproepen hebben ontvangen voor begin mei nu de strijd om Rafah opdoemt.
 • Bid voor de IDF-commandanten die zeggen dat de strijdplannen zijn opgesteld en goedgekeurd. Het wachten is op groen licht van de politieke leiders.
 • Bid voor de ouders van de vechtende zonen en dochters in de diverse legereenheden van de IDF.
 • Bid voor de gewonde en getraumatiseerde soldaten die met verschrikkelijke gebeurtenissen zijn geconfronteerd aan het front.

Gebed voor de Volken

‘Want de mond van de goddeloze en de mond van bedrog zijn tegen mij geopend, met valse tong hebben zij met mij gesproken. Met hatelijke woorden hebben zij mij omringd, ja, zij hebben mij zonder reden bestreden’ (Psalm 109:2-3).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de macht van Hezbollah wordt verbroken nu de nummer 2 van Hezbollah, Naim Qassem minister van Defensie Gallant heeft gewaarschuwd dat hij de aanvallen op Libanon niet moet opvoeren.
 • Bid dat de voedselhulp vanuit Cyprus voor Gaza bij de bevolking terecht komt en niet in de handen van Hamas.
 • Bid dat de VN-gezanten voor een juiste verdeling zullen zorgdragen, waar Israël niet voor verantwoordelijk gehouden kan worden.
 • Bid dat de door de VS te bouwen noodhaven langs de kust van Gaza kan worden afgebouwd zonder dat Hamas deze vernietigd.
 • Bid dat de zelfmoordterroristen van Fatah geen kans krijgen om zelfmoordaanslagen te plegen.
 • Bid om verwarring in het kamp van de terroristen van de Al-Aqsa Martelarenbrigades, de militante vleugel van Fatah.
 • Bid dat deze terroristische groepen na de oorlog in Gaza geen macht krijgen.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid voor de snel opkomende protesten in Amerika en Europa op de universiteiten. Studenten in Parijs blokkeren een universiteit als protest tegen Israël.
 • Bid dat de steeds agressiever worden protesten van studenten op de universiteiten voor de Joodse bevolking in Amerika aanleiding zal zijn om Aliyah te maken.
 • Dank dat de Biden regering de sancties, die het aan de Netzach Yehuda IDF eenheid zou opleggen, heeft ingetrokken.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden; Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld; Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend’ (Psalm 111:9).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Dank dat de festiviteiten op Koningsdag redelijk rustig zijn verlopen.
 • Bid dat het kabinet de juiste beslissing neemt nu het overweegt om de financiële steun aan de UNRWA te hervatten.
 • Dank dat bijna alle burgemeesters in Nederland zich in een open brief hebben uitgesproken tegen het opkomend antisemitisme.
 • Bid dat het niet alleen bij woorden op papier zal blijven, maar dat ze ingeval van agressieve acties en demonstraties daadwerkelijk krachtig gaan optreden.
 • Bid dat er harder wordt opgetreden tegen demonstranten die tot twee keer toe een debat in de Tweede Kamer hebben onderbroken.
 • Bid dat er spoedig een nieuwe regering wordt geformeerd zodat het demissionaire kabinet kan worden vervangen.
 • Bid dat de formatiegesprekken zullen resulteren in een regeerakkoord.
 • Bid om bescherming voor onze Joodse medeburgers ook nu er voorbereidingen worden getroffen voor de herdenking van de oorlogsslachtoffers op 4 mei a.s.
 • Bid ook om bescherming voor de Jom Hasjoa herdenkingen op 3 mei a.s. die in diverse steden in Nederland worden georganiseerd.
 • Bid voor de kerken en gemeenten in ons land.
 • Bid voor de predikanten en voorgangers. Dat ze in de Woordverkondiging rekening houden met Gods volk Israël.

Gebed voor de ICEJ:

 • Dank God voor de groei van het werk van de Ambassade in ons eigen land.
 • Dank God dat de boodschap van Jacob afgelopen week meer dan 6.000 keer op YouTube is bekeken.
 • Dank God dat er inmiddels een tweede druk van het boek ‘Zicht op verborgen parels’ is uitgebracht.
 • Bid ook met name voor de jongere generatie dat ze open gaan staan voor het profetisch Woord van God als het gaat om onze relatie met Zijn volk.
 • Bid voor de komende Hands on Serving tour die van 19 – 29 mei wordt georganiseerd.
 • Bid dat de juiste mensen zich als deelnemer zullen aanmelden.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 30 april van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus