Gebed voor Israël

‘Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen’ (Jozua 1:5-6).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor het volk dat vanaf zondagavond en maandag tijdens Jom HaShoah de ongeveer 6 miljoen Joden herdenkt die als gevolg van de acties van nazi-Duitsland zijn omgebracht.
 • Bid voor de nog in leven zijnde overlevenden van de Holocaust.
 • Bid dat het volk sterk en moedig zal blijven in deze verschrikkelijke oorlog met Hamas en Hezbollah.
 • Bid dat het volk zal beseffen dat God hen ook nu niet zal loslaten en verlaten.
 • Bid om eenheid onder de regering en de bevolking, als het gaat om het maken van keuzes. Wel of niet een permanent staakt-het-vuren in ruil voor de vrijlating van de gijzelaars.
 • Bid voor premier Netanyahu die het zwaar te verduren heeft en onder druk staat.
 • Bid voor de bevolking uit het Noorden van Israël die al meer dan een half jaar in andere delen van Israël moeten verblijven.
 • Bid dat Hezbollah stopt met het bombarderen van steden en dorpen langs de grens met Libanon.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid dat alle gijzelaars vrijkomen zonder uitruilvoorwaarden.
 • Bid dat de regering de juiste beslissingen neemt als het gaat om de vrijlating van de gijzelaars en niet zal bezwijken voor druk van binnen en buiten Israël.
 • Bid dat de onderlinge verdeeldheid tussen families van de gijzelaars en families van de IDF-soldaten wordt weggenomen.
 • Bid dat aan de voortdurende gesprekken over het sluiten van een deal een einde komt zodat de spanning en onzekerheid bij de families wordt weggenomen.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat er duidelijkheid komt bij de IDF-soldaten en hun families nu er continue gespeculeerd wordt over een op handen zijnde overeenkomst. Moeten ze wel/niet Rafah binnenvallen.
 • Bid om een overwinning van de IDF op alle vijanden van Israël.
 • Bid voor de families van de omgekomen soldaten die de regering behoorlijk onder druk zetten om niet te stoppen met vechten, totdat alle vijanden verslagen zijn.
 • Bid dat de IDF het laatste bolwerk Rafah in het Zuiden van Gaza zal bevrijden van de Hamas-strijders.

Gebed voor de Volken

‘En de Israëlieten zeiden tegen Samuël: Laat toch niet na voor ons te roepen tot de HEERE, onze God, opdat Hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen’ (1 Samuël 7:8).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat wij plaatsvervangend de God van Abraham, Izaäk en Jacob zullen gaan aanroepen om Zijn volk te verlossen uit de handen van Hamas en Hezbollah.
 • Bid dat de macht van Iran wordt verbroken.
 • Bid dat Libanon, en Syrië worden verlost van Hezbollah en andere terroristische milities.
 • Bid voor de leiders van Egypte die er alles aan doen om de vrede in het Midden-Oosten te bewerkstelligen.
 • Bid dat er ruimte voor de Palestijnen in Jordanië komt.
 • Bid voor alle christenen in de buurlanden van Israël die veelal te maken hebben met vervolging en onderdrukking.
 • Bid dat de steun en financiering vanuit Qatar aan terroristische organisaties stopt.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat veel landen in Europa niet zullen overgaan tot erkenning van de staat Palestina.
 • Bid voor de komende verkiezingen in Europa en de Verenigde Staten.
 • Bid dat de anti-Israëlprotesten op de universiteiten in Amerika stoppen.
 • Bid dat het antisemitisme en toenemende geweld in diverse Europese steden stopt.
 • Bid dat de wereldleiders zullen stoppen met hun eindeloze, oneerlijke kritiek op Israël en haar regering.
 • Bid in plaats daarvan dat de internationale gemeenschap eindelijk Hamas en zijn leiders de schuld zal geven.
 • Bid dat de naties eindelijk zullen inzien dat Hamas louter kwade bedoelingen heeft jegens de Joodse staat en het Joodse volk, en zelfs jegens hun eigen Palestijnse volk.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen’ (Efeze 3:20-21).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Dank God dat de dodenherdenking afgelopen zaterdagavond zonder noemenswaardige incidenten is verlopen.
 • Dank God voor de Jom HaShoah herdenking afgelopen vrijdagavond in Stadskerk de Wijngaard in Leeuwarden, waar circa 60 aanwezigen het verhaal van ds. Herman de Vries hebben aangehoord.
 • Dank God dat 23 Leeuwarder voorgangers, pastores, predikanten en kerkelijke werkers zich krachtig hebben uitgesproken tegen elke vorm van Jodenhaat en antisemitisme.
 • Bid dat kerkleden, gemeenteleden in geheel Nederland niet de andere kant zullen opkijken of zullen zwijgen als ze met antisemitisme worden geconfronteerd.
 • Bid voor onze Joodse medeburgers die in deze tijd van herdenken niet alleen geconfronteerd worden met het leed vanuit de 2e Wereldoorlog, maar ook vandaag de dag te maken hebben met discriminatie omdat ze Jood zijn.
 • Bid voor ons Koningshuis en de landelijke en plaatselijke overheid.
 • Bid dat er spoedig een nieuwe regering wordt geformeerd.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de komende Hands on Serving tour die van 19 – 29 mei wordt georganiseerd.
 • Bid dat de juiste mensen zich als deelnemer zullen aanmelden.
 • Bid vooral ook voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de ruim 70 overlevenden van de Holocaust die in het Haifa-Home verblijven.
 • Bid voor de Nederlandse Judit Setz, die namens de ICEJ leiding geeft aan dit grote project.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid dat alle technische obstakels om zich voor het Israëlweekend op te geven zullen worden weggenomen.
 • Bid dat velen zich voor dit weekend gaan opgeven.
 • Bid ook voor alle medewerkers van de Betteld in de aanloop en voorbereiding op dit weekend.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 7 mei van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus