Gebed voor Israël

‘Jeruzalem, roem de HEERE, Sion, loof uw God. Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, Hij zegent uw kinderen in uw midden. Hij doet in uw gebied vrede heersen, Hij verzadigt u met het beste van de tarwe’ (Psalm 147:12-14).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor de vrede van Jeruzalem, waar woensdag is herdacht dat het sinds 1967 is herenigd.
 • Dank dat tienduizenden Joden voor de Westelijke Muur de eenheid van Jeruzalem hebben gevierd en Psalm 28:9 hebben gezongen. “Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid”.
 • Bid dat Netanyahu niet zal zwichten voor het recente staakt-het-vuren voorstel van de VS. De Iraniërs en al Israëls vijanden kijken gretig uit naar het moment dat Israël zich overgeeft.
 • Bid voor eenheid binnen de regering, nu minister Ben-Gvir heeft gedreigd de regering te verlaten als Netanyahu instemt met het vredesvoorstel van Biden.
 • Bid voor de situatie in het Noorden waar de zware raketbeschietingen van Hezbollah grote en oncontroleerbare bosbranden veroorzaken.
 • Bid dat bet oorlogskabinet de juiste beslissingen neemt om de toename van de Hezbollah agressie aan de Noordgrens aan te pakken.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid om troost voor de familie van Dolev Yhud wiens lichaam door de IDF is geïdentificeerd.
 • Bid voor de zus van Dolev die nog steeds in Gaza gevangen zit. Dolevs dochter werd een week na zijn moord geboren.
 • Bid voor de families van vier Israëlische gijzelaars nu de IDF heeft bevestigd dat zij in de Gazastrook zijn gestorven. Het gaat hierbij om Yoram Metzger (80), Amiram Cooper (85), Chaim Peri (79) en Nadav Popplewell (51).
 • Bid om de vrijlating van de 124 gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden, van wie er waarschijnlijk al 43 overleden zijn.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Dank dat de Israëlische veiligheidsdienst (Shin Bet) een complot van Hamas heeft verijdeld om een grote zelfmoordaanslag in Israël uit te voeren.
 • Bid voor de soldaten die worden voorbereid om in Noord-Israël Hezbollah aan te vallen en uit te schakelen.
 • Dank dat de IDF een belangrijke tunnel, die door terroristen werd gebruikt voor troepenopbouw, heeft vernietigd.
 • Bid dat de IDF alle terroristentunnels ontmanteld, die zich bevinden in medische klinieken, moskeeën en UNRW-scholen.

Gebed voor de Volken

‘Ik zal alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld’ (Joël 3:2).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid voor de Palestijnse kinderen die opgroeien als terroristische ‘vrijheidsstrijders’.
 • Bid voor al die kinderen vanaf 14 jaar die al dodelijke aanslagen hebben gepleegd op Israëlische Joden.
 • Bid dat de Palestijnen tot bekering komen, in plaats van de dood voor zichzelf en hun kinderen na te streven in dienst van Hamas.
 • Bid voor de situatie in Libanon waar westerse landen hebben gewaarschuwd voor een militaire operatie tegen Hezbollah.
 • Bid dat de Arabische landen en de internationale gemeenschap gehoor zal geven aan de oproep van een Libanese politicus om Libanon te beschermen en hen te helpen bij de bevrijding van Hezbollah.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat Spanje terug zal komen op het besluit om de ‘staat Palestina’ te erkennen, omdat Spaanse diplomaten liever in Israël wonen dan in Ramallah.
 • Bid voor een positieve Israëlisch-Mexicaanse relatie nu Claudia Sheinbaum Pardo de eerste Joodse president wordt.
 • Bid dat de VN-Veiligheidsraad het staakt het vurenplan van Biden niet zal aannemen.
 • Dank dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden met 247-155 voor hebben gestemd met het opleggen van sancties aan het Internationaal Strafhof in Den Haag als het arrestatiebevelen uitvaardigt voor Israëlische leiders.
 • Bid voor Slovenië waar men akkoord is gegaan met de erkenning van een Palestijnse staat.
 • Dank dat Zwitserland een andere keuze heeft gemaakt en tegen de erkenning van een Palestijnse staat heeft gestemd.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken. De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen’ (Psalm 145:17-18).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid dat Universiteiten en Academici de banden met Israëlische instellingen niet verbreken.
 • Bid dat God ons land genadig zal zijn, als Hij zelf de wereld zal oordelen in gerechtigheid en over ons land op billijke wijze zal rechtspreken (Psalm 9:9).
 • Bid voor ons Koningshuis en regering en 1ste en 2e kamer.
 • Bid dat voor de nieuw te formeren regering de juiste mannen en vrouwen op ministersposten zullen worden aangesteld.
 • Bid dat kerken en gemeentes zicht zullen krijgen op het profetisch Woord van God en niet langer blijven zwijgen over Israël.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid vooral voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Dank dat de boodschap via social media ook de overzeese gebiedsdelen bereikt.
 • Dank dat er veel positieve reacties binnenkomen op het boek ‘Zicht op verborgen Parels’ en dat dit boek ook een positieve uitwerking heeft op de eerder verschenen boeken.
 • Bid dat de Engelse vertaling van dit boek voorspoedig zal verlopen.
 • Bid om wijsheid en bescherming voor Jacob en Hennie die van 6 t/m 10 juni  bij de jaarlijkse ICEJ leidersvergadering in Helsinki zijn.
 • Bid voor de komende themaochtend a.s. zaterdag 8 juni in Zwolle waar gesproken wordt over het thema: ‘Is Israël de lijdende knecht des HEEREN?’
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 11 juni van 19.00 – 21.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam  Israëlbidders.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus