gebed, jes 62

Gebed voor Israël

‘Een bedevaartslied. Van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen’ (Psalm 133:1).

Prijs de Heer voor de nieuwe landen die plannen hebben aangekondigd om ambassades in Jeruzalem te openen, waaronder Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay en Sierra Leone. Er wordt verwacht dat meer landen ook ambassades in Jeruzalem zullen openen, waaronder Azerbeidzjan, Fiji, Hongarije en Liberia.

 • Bid dat de leiders van deze en andere landen allemaal snel actie zullen ondernemen om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël en hun ambassades in de stad te plaatsen in sterke solidariteit met Israël.
 • Bid om de bescherming en zegen van de Heer over de plaatselijke gelovigen in Israël, dat zij moedig en standvastig zullen zijn als ze worden geconfronteerd met pogingen om hen lastig te vallen en schade toe te brengen.
 • Bid dat de Israëlische autoriteiten alle benodigde visa zullen verlenen aan christelijke organisaties die in het land gevestigd zijn, zoals de ICEJ.
 • Bid ook dat Jeruzalem open blijft als een “huis van gebed voor alle naties”.
 • Bid dat de najaarsfeesten waaronder het Loofhuttenfeest zonder geweld zullen worden gevierd.
 • Bid dat de najaarsfeesten zullen bijdragen aan de eenheid onder de diverse bevolkingsgroepen. En dat ze als broeders ook tezamen de feesten zullen vieren.
 • Dank God dat in het afgelopen jaar meer dan 50.000 Joden de Tempelberg hebben bezocht.
 • Bid dat er een einde komt tegen het draconische beleid tegen bezoekers van de Tempelberg.

Gebed voor de Volken

‘Maar Gij, o HERE, troont voor eeuwig, uw naam blijft van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen’ (Psalm 105:7-8).

In een toespraak voor zijn Revolutionaire Raad ontkende Abbas dat Europese Joden echt Joods waren en beweerde dat Joden daarom geen aanspraak konden maken op het land Israël. Hij beweerde verder dat Hitler de Joden in de Holocaust niet vermoordde omdat ze Joden waren, maar vanwege hun geldverslindende cultuur.

 • Bid voor de situatie in Syrië en Libanon. Beide landen worden gedomineerd door Hezbollah.
 • Bid dat Amerika en de Europese landen de subsidies aan de dictatuur van Abbas zullen stopzetten.
 • Bid dat het antisemitisme wereldwijd stopt.
 • Bid voor de overlevenden van de Holocaust die voortdurend geconfronteerd worden met haat zaaiende leugens zoals die van Abbas.
 • Bid dat de plannen van de vijand vroegtijdig worden verijdeld.
 • Bid dat de oorlog in Oekraïne stopt, zodat er aan de wederopbouw gewerkt kan worden.
 • Bid voor de slachtoffers in Marokko en Libië die zo zwaar getroffen zijn door natuurrampen.
 • Bid voor de Israëlische vrijwilligers die in Marokko deelnemen aan zoek – en reddingsoperaties.
 • Bid voor een positieve uitwerking van de ontmoeting van premier Netanyahu en president Biden in de VS.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren’ (Zacharia 14:16).

Van 29 september tot 6 oktober verwacht de ICEJ in Jeruzalem ruim 2500 feestpelgrims uit ongeveer 90 landen te ontvangen. Ze verwachten ook dat er nog eens enkele duizenden online aan de Feestervaring zullen deelnemen.

 • Bid dat iedere spreker en aanbiddingsleider tijdens het Loofhuttenfeest de leiding en zalving van de Heer zal ervaren.
 • Bid voor een overvloed aan vreugde onder alle pelgrims tijdens de feestbijeenkomst.
 • Bid voor de Nederlandse groep  die onder leiding van Jacob en Hennie naar het Loofhuttenfeest zullen gaan.
 • Bid ook voor het muzikale duo Peeber en Maaike die tijdens het Loofhuttenfeest een bijdrage zullen leveren aan de lofprijs en aanbiddingsmomenten.
 • Bid dat velen zich in Nederland digitaal bij Het Feest in Jeruzalem zullen aansluiten.
 • Bid om voldoende middelen en tijdige visumgoedkeuringen voor alle Feestpelgrims om Israël te bereiken.
 • Bid dat onze Israëlische gasten diep getroffen zullen worden door het Feest.
 • Bid dat de jaarlijkse Jeruzalemmars tijdens het Loofhuttenfeest een profetische manifestatie zal zijn van de naties die naar Jeruzalem komen als erkenning van de Heerschappij van de Koning der Joden over hun leven.
 • Bid dat er geen gewelddadige protesten tijdens het Feest zullen zijn.
 • Bid om een machtige beweging van de Heilige Geest onder allen die voor het Feest in Jeruzalem bijeenkomen.
 • Bid voor de komende 2e Kamerverkiezingen die in november plaatsvinden.
 • Bid dat er mannen en vrouwen in politieke partijen zullen opstaan met liefde voor Gods volk.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62.

Overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodesh gebedsmomenten op:

Zondagavond 1 oktober van 20.00 – 21.00 uur (Het ICEJ-team)       

Donderdagavond 5 oktober van 20.00 – 21.00 uur (Het ICEJ-team)         

Zondagavond 22 oktober van 20.00 – 21.00 uur (Het ICEJ-team)

Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus