We bieden u een hulpmiddel aan om te bidden en te proclameren tijdens crisissituaties, zoals de coronacrisis. U kunt de video ‘Bidden voor een tijd als deze’ als handreiking gebruiken of de handreiking downloaden; deze is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Doet u mee?

Voor een tijd als deze …” Esther 4:14

We lezen het onderwerp en tekstgedeelte hardop voor.

Algemene proclamatie

Ondanks dat we niet alles begrijpen geloven we dat:

 • God alles onder controle heeft.
  God regeert over de heidenvolken, God zit op Zijn heilige troon.” Psalm 47:9
 • wij tot God mogen komen met onze gebeden.
  Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” Hebreeën 4:16

Proclamatie en gebedsblokken

 • We gaan per onderwerp een tekst hardop zeggen (=proclameren).
 • Daarna gaan we individueel het onderwerp doorbidden (bijv. 1 minuut).  

Bidden voor de overheid

Proclamatie:

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen, leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.” 1 Timotheüs 2:1,2

Bidden:

 • We bidden dat de regeringsleiders en bestuurders de juiste beslissingen mogen nemen.
 • Bid voor de experts van RIVM, GGD, virologen, die de overheid adviseren.
 • Noem de regeringsleiders en bestuurders bij naam.

Danken:

 • Dank dat we in dit land mogen wonen. Godsdienstvrijheid. Functionerende overheid veiligheidssystemen.

Bidden voor de zorgverleners en de mensen in vitale beroepen

Proclamatie:

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” Jesaja 53:4-5

Bidden:

 • We bidden voor mensen in de vitale beroepen, zodat Nederland draaiende blijft.
  Zorg, hulpverleners, onderwijs, voedselketen, nutsvoorzieningen, etc.
 • Noem de mensen die je kent bij naam en breng ze voor de troon van God.

Danken:

 • Dank dat de mensen voor vitale beroepen terecht waardering krijgen. 

Bidden voor je eigen familie en kennissen

Proclamatie:

Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.” 1 Timotheüs 4:10

Bidden:

 • Noem de namen van je familie en kennissen in gebed tot God.
 • Noem speciaal degenen die een risicogroep zijn, die al besmet zijn of in quarantaine zitten. Noem ze bij naam.

Danken:

 • Dank voor onze familie en onze sociale contacten.

Bidden dat er mensen zullen terugkeren tot God

Proclamatie:

Nader tot God en Hij zal tot u naderen. Reinig uw handen en zuiver uw hart.” Jakobus 4:8

Bidden:

 • We bidden dat door deze coronacrisis mensen terugkeren naar de Levende God. Bid voor je eigen geloofsgemeenschap. Dat ze de kansen die dit geeft mogen grijpen.
 • Noem de mensen die je op je hart hebt bij naam.

Danken:

 • Voor de bewustwording dat crisis ook mogelijkheden schept.

Bid dat de liefde niet zal verkillen

Proclamatie:

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.” Hebreeën 10:24

Bidden:

 • We bidden voor ouderen, zieken, zwangeren, vluchtelingen, psychiatrische patiënten, gevangenen, zzp-ers en alle mensen die je op je hart krijgt. Bijv. Holocaustoverlevenden.
 • Noem de mensen bij naam.

Danken:

 • Dank dat we tot de ontdekking komen dat we elkaar hard nodig hebben en dat we mogen omzien naar elkaar. God heeft ons als sociale mensen geschapen.

We bidden voor dat er een oplossing komt voor coronavirus crisis wereldwijd

Proclamatie:

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.” Efeze 3:20,21

Bidden:

 • We bidden en danken voor een oplossing ivm het coronavirus. Bid dat God een oplossing zal geven en dat de wereld zal erkennen dat God de oplossing geeft.
 • Er zijn hoopvolle berichten over een vaccin uit Israël. Duitsland/USA en in Nederland is er een vergevorderd onderzoek over ‘antilichamen’.

Dank dat er geen paniek is in de hemel:

 • De Heere regeert, Hij is met majesteit bekleed, de Heere is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid.” Psalm 93:1,2

We bidden voor Gods volk Israël en omliggende volken

Proclamatie:

O God, verlos Israël uit al zijn benauwheden.” Psalm 25:22

Bidden:

 • Bid voor Gods volk Israël en het leiderschap in deze tijd van crisis.
 • Bid voor het werk van de ICEJ, al 40 jaar betrokken in gebed, Aliyah, (nood)hulp, vieringen etc.
 • Bid voor Israël en de omliggende landen dat ze zich mogen keren tot God en de Messias.

Danken: 

 • Dank God voor de mogelijkheden we als ICEJ hebben. Doordat we in het land zijn, mogen we als christenen Israël en al de mensen in het land tot zegen zijn, door te geven aan de mensen die het nodig hebben. Zij die net zijn aangekomen in de Aliyah en de Holocaustoverlevenden.

Bid tot besluit het “Onze Vader”, Mattheüs 6:9-13

Bemoedigingsliederen: Jezus Overwinnaar – Houd vol

Bemoedigingsteksten: Johannes 16:33, Psalm 27:1, Jesaja 60:1-3 en Openbaring 1:8