Salomo schrijft in Spreuken 19:17: “Wie medelijden heeft met de armen, leent aan de Heer, en Hij zal terugbetalen wat hij heeft gegeven.” Hoewel Israël de afgelopen jaren perioden van relatieve vrede en sterke economische groei heeft doorgemaakt, kent het land nog steeds een hoger armoedecijfer dan de meeste ontwikkelde landen.

De ICEJ werkt om aan deze onmiddellijke behoeften ter plaatse te voldoen, bijvoorbeeld de recente pandemie van het coronavirus. Covid-19 merkte op dat veel Israëli’s moeite hadden om de eindjes aan elkaar te knopen. Zoals bij elke crisis trof het de kwetsbare delen van de bevolking het hardst, vooral degenen die afhankelijk waren van de sociale voorzieningen van de staat. Massale werkloosheid heeft zijn tol geëist en heeft het socialezekerheidsstelsel van Israël tot het uiterste opgerekt. ICEJ heeft zijn inspanningen opgevoerd om de armste van de Israëlische bevolking te bereiken met het oog op deze toenemende behoefte. Uw gift aan het Future and A Hope-fonds zal op de volgende praktische manieren een impact hebben op de achtergestelde segmenten van de Israëlische samenleving;

  • Voedsel distributie
  • Vrouwen in crisis
    – Hulp aan arme vrouwen in crisiszwangerschappen en gevaarlijke woonsituaties
  • Huisreparaties
    – Gezinnen in huishoudens met een laag inkomen voorzien van basisbehoeften zoals warm water, werkende keukens, algemene reparaties, enz.