Door Dr Jürgen Bühler, ICEJ President

Wij zijn de eerste generatie christenen die theologisch te maken hebben, met een fenomeen dat in 1900 jaar kerkgeschiedenis niet bestond: de heropleving van Israël als natie in hun oude thuisland. Dit vervulde de Bijbelse profetieën waar de vroege apostelen naar verlangden (Handelingen 1:6-7). Zijn we in de dagen waarop ze hoopten dat God het koninkrijk voor Israël zou herstellen? En hoe moet de kerk zich verhouden tot deze nieuwe situatie?

Toen Israël in 1948 werd herboren en Jeruzalem in 1967 herenigd werd, herkenden de meeste evangelicalen deze gebeurtenissen als tekenen van de laatste dagen en de spoedige komst van Jezus. Ik herinner me persoonlijk een golf van eindtijdleringen in onze kerken in de jaren 70 en 80. Israël werd gezien als de wijzerplaat op Gods profetische klok, en met Jeruzalem terug in Joodse handen, toonde de wijzerplaat één minuut voor 12 middernacht. Er was weinig behoefte aan een solide theologische benadering van Israël, aangezien iedereen voelde dat de wederkomst van Jezus om de hoek stond.


De moderne natie Israël is nu zo’n 75 jaar oud en velen realiseren zich nu dat het tijd is om een gezonde bijbelse houding ten opzichte van Israël te vinden, een die richting geeft voor de komende jaren, mocht de Heer uitblijven. In dit opzicht geloof ik dat onze vorige uitvoerend directeur, ds. Malcolm Hedding, een enorme impact had op onze bediening en de evangelische wereld door een scherpe theologische basis te bieden voor het ondersteunen van Israël.

Hier zijn enkele principes die onze bediening leiden als we de Heer hier onder Zijn volk dienen.

1)  Israël is een voertuig voor verlossing van de wereld

Wij geloven dat de Bijbel getuigt van Gods unieke en blijvende roeping en verkiezing van het Joodse volk als een instrument voor wereldverlossing, dat vandaag de dag nog steeds relevant en actief is bij het herstel van Israël in hun oude thuisland. Israël gaf de wereld de Messias en het Woord van God, en de Joden brachten het Goede Nieuws van Yeshua naar de bekende wereld van zijn tijd. Paulus verklaart ook dat een toekomstig geestelijk herstel van Israël een nieuw seizoen van zegen voor de hele wereld zal inluiden (Romeinen 11:12, 15).

2)  Gemotiveerd door Gods karakter

Wij geloven dat het hedendaagse herstel van Israël het bewijs is van Gods trouw aan Zijn eeuwig verbond met Abraham. Ons standpunt met het Joodse volk wordt daarom in de eerste plaats gemotiveerd door verbondsbeloften van God zoals beschreven in Zijn woord (Genesis 12; 15 enz.), in plaats van door profetische interpretaties. De Heer is een God die het verbond nakomt en heeft daarom Zijn volk nooit in de steek gelaten, maar zal alles doen wat Hij hun heeft beloofd. Dit betekent ook dat de kerk Israël niet heeft vervangen, maar is geënt op de olijfboom van eerdere generaties die hun geloof in Gods beloften stelden.

3)  Een profetische tijd

We erkennen echter wel dat we leven in een tijd van profetische vervulling en herstel voor Israël. Wat we vandaag zien en wat zich de afgelopen 140 jaar heeft ontvouwd, is voorzegd door vele Bijbelse profeten (bijv. Ezechiël 36:22 ev).

4)  Redding door geloof in de Messias

Wij geloven dat er maar één weg naar God is, door Zijn zoon Jezus Christus en door het Nieuwe Verbond dat aan Israël werd beloofd (Jeremia 31:31) en tot stand werd gebracht door Jezus (Hebreeën 8).

5)  Onze Bijbelse wortels

We eren en benadrukken de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof, geworteld in het Oude Testament, zelfs terwijl we niet-Joodse christenen sterk waarschuwen om niet ‘onder de wet’ te komen of werken te verrichten als een middel om verlossing te bereiken.

6)  Onvoorwaardelijke steun

We bieden onze steun aan het Joodse volk, ongeacht hun spirituele status. We realiseren ons dat hoewel de meesten Jezus niet als hun Messias hebben erkend, ze toch ‘geliefd zijn ter wille van de vaderen’ (Romeinen 11:28).

7)  Een bediening van verzoening

We staan compromisloos achter de goddelijke bestemming van het Joodse volk, terwijl we ook erkennen dat er een unieke Bijbelse roeping is over de Arabische naties rond Israël en in het bijzonder Zijn reddingsplan voor de volkeren van het Midden-Oosten (Jesaja 19, enz.).