Tien redenen om Israël te steunen

Het lijdt geen twijfel dat Israël vandaag de dag steeds meer steun geniet van de evangelische beweging. Soms wordt deze steun weinig begrepen, vooral ook omdat de kerk eeuwenlang worstelde om de Joden te accepteren en zelfs antisemitische acties tegen hen uitvoerde. Veel kerkvaders leerden dat God klaar was met de Joden en zij lieten hen in ballingschap achter, als teken van deze goddelijke verwerping. Dit veranderde echter allemaal drastisch met het herstel van het volk Israël als natie in zijn voorouderlijk thuisland. Maar de vraag blijft: waarom zouden we Israël vandaag de dag steunen?

De theologische uitdaging van Israël voor de kerk

Wij zijn de eerste generatie christenen die theologisch te maken hebben met een fenomeen dat in 1900 jaar kerkgeschiedenis niet bestond: de heropleving van Israël als natie in zijn oude thuisland. Deze heropleving vervult Bijbelse profetieën waar de vroege apostelen naar verlangden (Handelingen 1:6-7). Zijn we nu in de dagen waarvan zij hoopten dat God het koninkrijk voor Israël zou herstellen? En hoe moet de kerk zich verhouden tot deze nieuwe situatie?

Het volk van Israël troosten

Dat hemelse mandaat blijft de christelijke ambassade tot op de dag van vandaag motiveren. Het is een Schriftuurlijk gebod om in liefde, vriendelijkheid en hoop voor Gods volk te staan. Het werd veel te lang genegeerd door te veel kerken. Toch klinkt dit gebod vandaag nog steeds, relevanter en actueler dan ooit. En het inspireert de visie van de ICEJ, terwijl we proberen christenen uit elke natie te verbinden met elk segment van de Israëlische samenleving, door daden van oprechte liefde en zorg voor het welzijn van het Joodse volk.

Jezus en de Palestijnen

Decennialang leek de evangelische steun voor Israël rotsvast. Tegenwoordig aarzelen echter veel jonge christenen in westerse kerken om Israël dezelfde onvoorwaardelijke steun te geven als hun ouders dat deden. Verhalen over Palestijns lijden hebben de sympathie van jonge evangelicalen gewekt, in plaats van de strijd en triomfen van Israël.

Het herstel van Israël

Door de hele Schrift heen wordt Israël een herstel van de laatste dag in het land beloofd. Deze belofte rust op het getrouwe karakter van God. We kunnen erop vertrouwen dat Hij Zijn beloften uit zal voeren, omdat Hij niet kan liegen. Dit is vooral het geval als het een verbondsbelofte betreft, die met een goddelijke eed is gezworen.

De grote inzameling

De Joden zijn een opmerkelijk volk. Bedenk bijvoorbeeld dat zij het enige volk zijn dat niet één maar twee keer met geweld uit zijn thuisland is verdreven, om telkens weer naar dat land terug te keren om zijn nationale soevereiniteit te herstellen. Je zou heinde en verre kunnen zoeken en nog steeds geen ander volk kunnen vinden dat dit ook maar één keer is gelukt, en toch hebben de Joden het twee keer gedaan!

Waarom we het Loofhuttenfeest vieren

Sommigen vragen zich misschien af ​​waarom er elk jaar duizenden christenen naar Jeruzalem komen om het Loofhuttenfeest te vieren? Is dit tenslotte geen "Joodse feestdag"? Het antwoord ligt in de unieke universele betekenis van dit oude Bijbelse festival en zijn relevantie in het verleden, heden en de toekomst voor alle naties.

Christelijk zionisme

Als zionisme het geloof is in het recht van het Joodse volk om terug te keren naar zijn thuisland, dan zou een christelijke zionist eenvoudig moeten worden gedefinieerd als 'een christen die het recht van het Joodse volk om naar zijn thuisland terug te keren ondersteunt'. Onder deze brede en eenvoudige definitie zouden veel christenen in aanmerking komen, ongeacht de redenen voor hun steun. Net zoals Joden van alle overtuigingen de zionistische beweging vormden, kunnen christenen van alle overtuigingen ook binnen deze brede definitie van een christelijke zionist vallen.

De uitdaging van vervangingstheologie

In wezen ontneemt de vervangingstheologie het Joodse volk zijn nationale bestemming om terug te keren in het land Kanaän, vanwege zijn afwijzing van Jezus en zijn Messiaanse geloofsbrieven. Van alle Bijbelse uitspraken over Israël dat toekomstige zegeningen in het land Kanaän geniet, wordt gezegd dat het beschrijvingen zijn van de geestelijke zegeningen die nu aan de Kerk toekomen. De verwachting van een fysiek koninkrijk is vergeestelijkt, uit Israël weggenomen en aan de heidenen gegeven (Mattheüs 21:43), hoewel Jezus nooit heeft ontkend dat het fysieke koninkrijk aan Israël zou worden hersteld (Handelingen 1:6-7).