Door Jacob Keegstra, ICEJ Nederland

“…de Heilige Geest, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.”  Efeze 4:30   

In deze tijd, met een pandemie en veel onzekerheden, laat God ons gelukkig nooit los. De Geest van God is bij ons is en leidt ons, vandaag en tot de dag van Jezus Christus. Dat is prachtig, maar wat doet de Heilige Geest allemaal precies voor ons en waar kunnen we dan zeker van zijn, in deze onzekere tijden? Dat willen we graag in dit artikel bespreken. We zullen ons richten op de verschillende facetten van de Heilige Geest, in de beloften van de Heilige Geest, in de vervulling van de Heilige Geest en in de uitwerking van de Geest van God in ons leven. Kortom, een heel palet van wat de Heilige Geest wil en kan doen in ons leven.

Beloften van de Heilige Geest

Bij de instelling van het Heilig Avondmaal belooft Jezus zijn discipelen dat er een andere Trooster komt, namelijk de Heilige Geest. Bij deze belofte van de Heilige Geest worden er door Jezus in totaal vijf beloften gedaan, wat de Heilige Geest voor ons en in ons gaat doen. Het aantal vijf is niet willekeurig, het is te vergelijken met de Thora. Zoals de Thora een eenheid is, met vijf boeken. Zo ook de éne Geest die belooft wordt, maar met vijf aspecten. Dit patroon van vijf zien we ook in het Nieuwe Testament: aan de gemeente is de eenheid in leiderschap toevertrouwd met vijf bedieningen: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Vijf bedieningen die in eenheid het leiderschap voor de gemeente vormen. Nu gaan we verder met de vijf beloften van de éne Geest van God.

De Geest die bij ons en in ons is

Jezus belooft allereerst dat: “de Heilige Geest bij ons zal zijn en in ons zal zijn.” Joh. 14:16,17. Dit is opmerkelijk. In het Oude Testament lezen we dat de Geest van God over iemand kwam, zodat die persoon ging profeteren. Het vernieuwende in het Nieuwe Testament is nu, dat de Geest van God niet alleen bij ons zal zijn, maar ook in ons zal wonen. Dat gaat een stuk verder en werkt dieper door in ons hart. Door de Geest de ruimte te geven in ons leven, wordt langzamerhand onze identiteit door de Heilige Geest veranderd. De Heilige Geest gaat daarbij ons denken ook vernieuwen, Rom. 12:2. Dat is vaak een heel proces. Wij kunnen dan ook door de Heilige Geest geleid worden in wat wij doen. Vanuit die nieuwe identiteit kunnen we werken als nieuwe mensen, als kinderen van God. “De Geest van God getuigt met onze Geest dat wij kinderen Gods zijn.” Rom. 8:16.

De Geest die ons doet herinneren, wat Jezus gezegd heeft

Naast de inwoning van de Heilige Geest, is de tweede belofte dat: “de Geest van God ons alles zal onderwijzen en ons alles in herinnering zal brengen wat Jezus gezegd heeft.” Joh. 14:26. Dit is een geweldige belofte. De voorwaarde is wel, om elke dag het Woord van God te lezen, zodat de woorden van Jezus ons bekend zijn. Op momenten als wij het niet meer weten, dan zal de Heilige Geest ons de woorden van Jezus in herinnering brengen. Dat is een bemoediging voor ons. Zeker als we gaan getuigen van ons geloof en onze Heer, dan hoeven wij ons niet van te voren zenuwachtig te maken, over wat we moeten of zullen zeggen, maar dan zal de Heilige Geest ons alles te binnen brengen wat we moeten zeggen. De Bijbel belooft ons, dat wanneer we zelfs voor overheden getuigen, de Heilige Geest ons het juiste antwoord te binnen brengt om te zeggen. Wat een belofte!

De Geest getuigt van de waarheid

Vervolgens belooft Jezus met de derde belofte van de Heilige Geest, namelijk dat: “De Trooster, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen.” Joh. 15:26. Dit geeft rust voor ons, omdat de Heilige Geest zelf van Jezus zal getuigen. Wij mogen getuigen, dat is onze mond open te doen en te vertellen wat Jezus voor ons heeft gedaan. De Heilige Geest zal de mensen dan wel overtuigen. Overtuigen kunnen wij toch niet. Gods Geest moet hen in het hart overtuigen van Gods Waarheid en dan zullen ze luisteren naar wat wij zeggen. Wij mogen de woorden van Jezus herhalen. Er is kracht in het Woord van God. In mijn studententijd hoorde ik eens Billy Graham spreken. Het is mij altijd bijgebleven. Wat mij opviel was dat hij nooit zei: “Ik zeg dit of dat, maar altijd: Het Woord van God zegt.” Dat was de kracht van zijn boodschap: niet je eigen woorden, maar Gods Woord laten spreken. Dit principe is voor mij een voorbeeld geworden. Daarbij hebben wij ook de zekerheid, dat Gods Woord doet wat Hem behaagt en het zal niet leeg terugkeren.

De Geest overtuigt de wereld

De vierde belofte gaat weer een stap verder in dat getuigen, namelijk: “De Heilige Geest, zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.” Joh. 16:8 Dit is een zeer bemoedigende tekst en zekerheid voor ons, dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen. Wij mogen getuigen, van wat Jezus voor ons heeft gedaan. De Heilige Geest zal een stap verder gaan, Hij zal de wereld, dus de anderen, overtuigen. Wij kunnen niet overtuigen en hoeven dat ook niet. De overtuiging in het hart wordt bewerkt door de Geest van God. Dat is wat de Heilige Geest naar anderen doet.

De Geest laat ons de toekomst zien

Voor ons ligt nog een geweldige en laatste belofte in het verschiet, namelijk: “De Geest van God, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.” Joh. 16:13. Juist dat laatste, geeft een geweldig perspectief. In tijden van onzekerheid, is het de Heilige Geest die ons zal leiden in de volle waarheid van het kennen van God en van het koninkrijk, en ons de toekomst verkondigen. Over de toekomst zijn we vaak onzeker. De Bijbel geeft al veel aan over de toekomst, lees maar eens het Bijbelboek Openbaring. Daarin is nog lang niet alles duidelijk voor ons, bijvoorbeeld wanneer komen de weeën van het koninkrijk? Dan mogen we op de Heilige Geest vertrouwen, dat die ons stap voor stap zal leiden en ons duidelijkheid zal geven, in welke tijd we leven en hoe laat het is op Gods klok.

De Vervulling met Gods Geest

De tekst die bovenaan dit artikel is geciteerd, uit Efeze 4:30, heb ik nog maar gedeeltelijk geciteerd. De tekst begint met: “En bedroeft de Heilige Geest niet…” En daarna pas: ”door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.” Dat betekent dat we vervuld moeten zijn van Gods Geest en ons dagelijks door Gods Geest mogen laten leiden. Over de vervulling met de Heilige Geest is veel te doen in de kerkgeschiedenis. Moet je nu gedoopt zijn met de Heilige Geest, of vervuld zijn? Is dit een eenmalig iets, of een proces? Daar kunnen mensen lang mee worstelen. Het is evenwel voor iedereen helder, dat wij de Heilige Geest nodig hebben als christenen. Wij kunnen niet zonder. De Bijbel is ook duidelijk, dat wanneer wij de Vader om iets vragen, dat Hij dan geen stenen voor brood zal geven. Zo is het ook met de goede gaven, voor wie Hem daarom bidden. Bid tot God, dat Hij jou elke dag mag vullen met de Heilige Geest. De Heilige Geest is juist iets wat Jezus en de Vader ons wil geven. Zij willen bij ons zijn en in ons zijn door de Geest, zodat wij een ‘trooster’ hebben en getroost worden voor de toekomst. Daarbij is de oproep uit Efeze 5:18, dat we dagelijks vervuld worden met de Heilige Geest. Dit is een voortdurend proces.

De Gaven van de Heilige Geest

Na de vervulling met de Heilige Geest, kunnen we in ons leven de doorwerking van de Heilige Geest zien en ervaren, wanneer wij de gaven van de Geest leren gebruiken. Er zijn veel gaven van de Heilige Geest, om ons toe te rusten tot ‘dienstbetoon’ in de gemeente. Vele gaven, en toch één Geest die het ons uitdeelt. Bijzonder om te zien, dat de gaven van God verdeeld zijn over verschillende mensen. Niemand heeft alle gaven van God als enige ontvangen. Wij hebben daarin elkaar nodig.

We lezen over deze verschillende gaven in 1 Cor. 12 en Rom. 12: profetie, dienstbetoon, onderwijzen, bemoedigen, uitdelen, leidinggeven, ontferming. Na deze opsomming van de gaven van de Geest, worden wij uitgedaagd om niet passief af te wachten wat de Geest ons geeft. Gods Woord zegt dat wij ons vooral moeten uitstrekken naar de gaven van de Geest, in het bijzonder naar de gave van de profetie, 1 Cor. 14:1. Juist in deze tijd, met al zijn onzekerheid, is een zuiver profetisch woord nodig. Alle gaven die de Geest aan ons uitdeelt, zijn te vergelijken met ons lichaam: zoals het lichaam één is met veel leden, zo ook met de gaven die de Heilige Geest geeft. Wij hebben Deelkaar nodig, vullen elkaar aan en vormen zo een krachtige eenheid als gemeente.

De Vrucht van de Geest van God

Vanuit de gaven die ons zijn gegeven tot opbouw van allen, worden die zichtbaar in de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest is de uitwerking in het leven van een gelovige, wanneer de Heilige Geest zijn werk kan doen. Net als bij een boom: aan de vruchten herkent men de boom. Ik kan in de winter het verschil niet zien tussen een appelboom of een perenboom. Maar in de zomer, als er vruchten aan de bomen zitten, dan is het niet zo moeilijk om het verschil tussen een appelboom of een perenboom te zien. Zo is het ook met de vrucht van de Heilige Geest in het leven van een gelovige. Met de vrucht van de Geest wordt het zichtbaar door welke geest wij geleid worden, de Heilige Geest of een andere geestHei. Vandaar dat de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat we niet alleen vervuld moeten zijn met de Heilige Geest. De vrucht van de Geest moet in ons leven zichtbaar worden. Door het wandelen vanuit Gods Geest, komen wij steeds beter tot onze bedoeling, om als kinderen van God te leven.

Negenvoudige vrucht van de Geest

We lezen over de vrucht van de Geest in Galaten 5:22, namelijk: “De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” Met deze vrucht is het duidelijk één vrucht van de Geest, met de negen facetten. Er zit een bepaalde opbouw in deze vrucht van de Geest. Het is één vrucht, met negen onderdelen, verdeeld in drie maal drie. De eerste drie onderdelen zijn de uitwerking die God geeft: liefde, blijdschap en vrede. Dat we de diepe vrede van Christus in ons hart mogen hebben, is een geweldige troost in deze tijd. In de wereld is er geen vrede en daarom ook geen hoop. Vandaar dat wij wat te bieden hebben aan deze wereld. Het tweede drietal zijn de vrucht van geduld, vriendelijkheid en goedheid. Deze drie zijn naar onze naaste toe gericht, waarbij het duidelijk is dat we deze gaven van God hebben gekregen. Van nature zijn we niet zo geduldig en vriendelijk naar onze naaste toe. Dat lukt alleen als Gods Geest ons leert en uiteindelijk zichtbaar wordt in ons leven: vrucht van wat Gods Geest doet in ons. Het laatste drietal is geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Deze drie aspecten richten zich vooral op onszelf, over ons karakter. Dat we vanuit het geloof (of vertrouwen) mogen leven en zachtmoedig worden. Mozes is daarin een voorbeeld. Hij werd de zachtmoedigste van alle mensen genoemd. Tevens had hij nog moeite met het laatste, de zelfbeheersing. Blijkbaar kunnen we allemaal nog groeien in de vrucht van de Geest.

Hoop voor de toekomst

Er is hoop, want de Heilige Geest is ons gegeven als onderpand van onze verlossing. Ook al zijn we niet perfect. De Heilige Geest is iedere dag met ons aan het werk en in ons aan het werk. Gods Geest wil in ons werken, ook als het tegenzit of er moeilijkheden zijn. Als wij Gods Geest toelaten om in ons te werken, wil Hij meer doen dan wij bidden of beseffen. Bid elke dag dat de Heilige Geest in jou mag zijn en Zijn werk in jou meer mag gaan doen. Verwacht de beloften, sta open voor de gaven en laat in je leven de vrucht van de Geest zichtbaar worden. Met andere woorden, laat je leiden door Gods Geest. Juist in onze tijden van onzekerheid wil de Geest van God ons leiden in alle waarheid en de toekomst duidelijk maken. Elke dag zijn wij op weg en komen wij steeds dichter bij de Wederkomst van onze Heer. Dan zal er geen rouw en geen verdriet meer zijn, geen oorlog of pest. Wanneer we leven door de Geest, bedroeven wij de Heilige Geest niet, die ons is gegeven tot onderpand voor onze verlossing.